JAN PAWEŁ II - BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA - XXX TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJANSKIEJ W CHRZANOWIE - PAŹDZIERNIK 2016 R.

Strona KIK w Chrzanowie, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Czytaj więcej

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl
chrzanow@kik.opoka.org.pl
Mickiewicza 5
32-500 Chrzanów

Patronką Klubu jest Matka Boża w Pło­kach
W tej parafii proboszczem był Sługa Boży ks. Michał Rapacz zamordowany przez bojówkę komunistyczną po wojnie.

Spotkania for­ma­cyjne od­by­wa­ją się w parafii Św. Mikołaja w Chrza­no­wie. Raz w miesiącu są to Krę­gi Bib­lij­ne dla wszys­kich za­in­te­re­so­wa­nych po­głę­bia­niem kon­tak­tu z Pis­mem Świętym.

Klub organizuje ty­godnie kultury chrześ­ci­jań­skiej, piel­grzymki, bie­rze udział w życiu Kościoła i życiu spo­łecz­nym.

Klub uczestniczy w Porozumieniu Klubów Inteligencji Katolickiej

Stowarzyszenie jest za­re­je­stro­wa­ne 18 lis­to­pa­da 1981 r. i posiada własny statut.


Aktualności
PAŹDZIERNIK 2016 r.
  Jan Paweł II - Bądźcie Świadkami Miłosierdzia
XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
Chrzanów - Trzebinia - Październik 2016 r.
XXXV-lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
LISTOPAD 2016 r.
  Krąg biblijny w środę 9 listopada 2016 r. o godz. 1630.
Teksty czytań:
- "Droga Krzyżowa." (Łk.23,26-32.
- "Ukrzyżowanie." (Łk.23,33-34).
- "Jezus na krzyżu." (Łk.23,35-38).
- "Dobry łotr." (Łk.23,39-43).
  XXXVI Pielgrzymka
Klubów Inteligencji Katolickiej
na Jasną Górę
Sobota, dnia 26 listopada 2016 r.
GRUDZIEŃ 2016 r.
  Krąg biblijny w środę 7 grudnia 2016 r. o godz. 1630.
Teksty czytań:
- "Śmierć Jezusa." (Łk.23,44-49.
- "Złożenie Jezusa do grobu." (Łk.23,50-56).


Informacja o dotychczasowych spotkaniach umieszczona jest na stronach Kalendarium.

Biuletyny
Inne wydarzenia
Kalendarium
Kościoły w Chrzanowie
Nasze publikacje w sieci
Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej
Programy miesięczne
Sanktuaria w Powiecie Chrzanowskim
Słuchanie Pisma Świętego
Statut Klubu
Strona prezesa
Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej
Zespół „Numen”

Parafia Św. Mikołaja w Chrza­no­wie
Sankuarium Matki Bożej Patronki Rodzin Robotniczych w Płokach

Dokumenty papieskie dostępne na stronach Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy:
Lumen fidei pierwsza encyklika Ojca św. Franciszka.
Evangelii gaudium adhortacja apostolska Ojca św. Franciszka.
Laudato Si' druga encyklika Ojca św. Franciszka.

Sługa Boża Janina Woynarowska. Zmarła w roku 1979 w opinii świętości. Zakończył się proces die­cezjalny i akta przekazano do Stolicy Apostol­skiej. W Chrzano­wie jest ulica jej imienia.
Śp. ks. Michał Potaczało. Mimo upływu ponad 30 lat od śmierci ciagle jest wspominany szczególnie jako Apostoł Dobroci. Jest patronem szkoły podsta­wo­wej. Powstało stowarzyszenie jego imienia.
Ojcze nasz ks. Michała Potaczały.

Podziękowanie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za pontyfikat.
Modlitwa pięciu palców Ojca Św. Franciszka, gdy był arcybiskupem Buenos Aires.
Z modlitewnika mojej Babci z r. 1871: Godzinki o Św. Aniele Stróżu

Wywiad red. Barbary Gajdy z prezesem KIK-u w Chrzanowie Wojciechem Salą. Tygodnik Katolicki Niedziela nr 16/2013.
Program Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej o XXXV-leciu KIK-u w Chrzanowie i XXX Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej - nagrany w dniu 12 października 2016 r. - dostępny na YouTube.

 
Jesteś moim miłym Gościem. Dziękuję za odwiedziny!
Wojciech Sala - webmaster wsala@pro.onet.pl
W sieci od 18 lat. (od 29 marca 1998 r.)
Aktualizacja 1 grudnia 2016 r.

Strony znajdują się na serwerze Fundacji Opoka od roku 2001.

Fundacja Opoka