Ks. prof. J. Kozyra: Rekolekcje Wielkopostne 2021 r.


AKTUALNOŚCI

LUTY 2021 r.
40 lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach - Msza św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach 28 lutego 2021 r. o godz. 1130. Zapraszamy na transmisję:
Ks. prof. Józef Kozyra: Rekolekcje Wielkopotne:
17 lutego 2021. Jakie jest znaczenie Wielkiego Postu? Skąd się wziął zwyczaj posypywania popiołem?
27 lutego 2021. Proroctwo Symeona. Kim byli prorocy?
Zdalne Zebranie Zarządu
WEBINARIUM NA ZOOM
Ewaluacja projektu MAM
WEBINARIUM NA ZOOM
Ks. prof. Józef. Kozyra: Komentarz na Święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2021 r.

STYCZEŃ 2021 r.
Ks. prof. Józef Kozyra: Komentarz na Święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2021 r.

GRUDZIEŃ 2020 r.
Biuletyn «Dlatego» Nr 11/2020 (347), a w nim artykuł Wojciecha Sali “Totus Tuus XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzano­wie, Trzebini i Libiążu w dobie pandemii korona­wirusa” str. 12-14.
Artykuły w Biuletynie «Dlatego« KIK w Katowicach. Nowe opracowanie.
Biuletyny KIK w Chrzanowie w roku 2020, do pobrania, w pdf:
Nr 49/2020 luty
Nr 50/2020 marzec - październik
Nr 51/2020 listopad - grudzień
Rekolekcje Internetowe z ks. prof. Józefem Kozyrą kapelanem KIK-u w Katowicach

.


LISTOPAD 2020 r.
Zdalne Zebrania Zarządu
WEBINARIUM NA ZOOM

PAŹDZIERNIK 2020 r.
  Totus Tuus XXXIV Tydzień Kul­tury Chrześcijańskiej w Chrza­nowie, Trzebini i Libiążu
Od 11 do 22 października - wirtualnie i w realu.

WRZESIEŃ 2020 r.
Zdalne Zebrania Zarządu
  Walne Zebranie Klubu Inteligen­cji Katolickiej w Chrzanowie

SIERPIEŃ 2020 r.
Zdalne Zebrania Zarządu.
Sprawozdanie za rok 2019

CZERWIEC 2020 r.
Spotkanie Organizacji Pozarządowych w Chrzanowie w pierwszą rocznicę powstania MAM - wirtualnie:
WEBINARIUM NA ZOOM

Poprzednie spotka­nia → Ka­­len­da­rium.
 
Z listów Czytelników
Tosia: Ze strony naszego Klubu zniknął odsyłacz do rekolekcji z ks. prof. Kozyrą.
 Webmaster: To przez przypadek. Przywracam odsyłacz.

.


Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie ul. Mickiewicza 5
32-500 Chrzanów

chrzanow.kik.opoka.org.pl


Patronką Klubu jest Matka Boża w Pło­kach
W tej parafii proboszczem był Sługa Boży ks. Michał Rapacz zamordowany przez bojówkę komunistyczną po drugiej wojnie światowej.


chrzanow@kik.opoka.org.pl

Spotkania for­ma­cyjne od­by­wa­ją się w parafii Św. Mikołaja w Chrza­no­wie. Raz w miesiącu są to Krę­gi Bib­lij­ne dla wszys­kich za­in­te­re­so­wa­nych po­głę­bia­niem kon­tak­tu z Pis­mem Świętym. Klub organizuje ty­godnie kultury chrześ­ci­jań­skiej, piel­grzymki, bie­rze udział w życiu Kościoła i życiu spo­łecz­nym. Klub uczestniczy w Porozumieniu Klubów Inteligencji Katolickiej

Stowarzyszenie za­re­je­stro­wa­ne 18 lis­to­pa­da 1981 r. W tym roku (2021) przypadnie czterdziesta rocznica rejestracji.

.


Biuletyny KIK w Chrzanowie
Kalendarium wydarzeń w Klubie
Kościoły w Chrzanowie
Nasze publikacje w sieci
Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej
Sanktuaria w Powiecie Chrzanowskim
Słuchanie Pisma Świętego
Statut Klubu
Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej
Zespół „Numen” - wspomnienie

Parafia Św. Mikołaja w Chrza­no­wie
Sankuarium Matki Bożej Patronki Rodzin Robotniczych w Płokach
Kurs A L P H A.

Sługa Boża Janina Woynarowska. Zmarła w roku 1979 w opinii świętości. Zakończył się proces die­cezjalny i akta przekazano do Stolicy Apostol­skiej. W Chrzano­wie jest ulica jej imienia.
Gra miejska. Śladami Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej po Chrzanowie w czterdziestą rocznicę śmierci.
Śp. ks. Michał Potaczało. Mimo upływu ponad 40 lat od śmierci ciagle jest wspominany szczególnie jako Apostoł Dobroci. Jest patronem szkoły podsta­wo­wej. Powstało stowarzyszenie jego imienia.
Ojcze nasz ks. Michała Potaczały.
Dokumenty papieskie dostępne na stronach Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy:
Lumen fidei - pierwsza encyklika Ojca św. Franciszka.
Evangelii gaudium - adhortacja apostolska Ojca św. Franciszka.
Laudato Si' - druga encyklika Ojca św. Franciszka.

.

Podziękowanie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za pontyfikat.
Modlitwa pięciu palców Ojca Św. Franciszka, gdy był arcybiskupem Buenos Aires.
Z modlitewnika mojej Babci z r. 1871: Godzinki o Św. Aniele Stróżu

Wywiad red. Barbary Gajdy z prezesem KIK-u w Chrzanowie Wojciechem Salą. Tygodnik Katolicki Niedziela nr 16/2013.
Program Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej o XXXV-leciu KIK-u w Chrzanowie i XXX Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej - nagrany w dniu 12 października 2016 r. - dostępny na YouTube.
Reportaż Wojciecha Sali "Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie i Trzebini, XXXV lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie" opublikowany w numerze 11/2016 (299) Buletynu "Dlatego", str. 9 - 12 i w Internecie.
Prezentacja Klubu Inteligencji Katolickiej na stronie ALPHA.
Slajdy: [ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ A] [ B]

.


 
Jesteś moim miłym Gościem. Dziękuję za odwiedziny!
Wojciech Sala - webmaster wsala@pro.onet.pl
W sieci od 22 lat. (od 29 marca 1998 r.)
Aktualizacja 15 lutego 2021 r.

Strony znajdują się na serwerze Fundacji Opoka od roku 2001.

Fundacja Opoka

.