AKTUALNOŚCI


SIERPIEŃ 2022 r.

Krąg Biblijny z ks. Markiem Kasperkiewiczem - KSIĘGA RODZAJU

Dom parafialny św. Józefa, 31 sierpnia 2022 r. godz. 1630 .


MARZEC 2022 r.

Krąg Biblijny z ks. Markiem Kasperkiewiczem - KSIĘGA RODZAJU

Dom parafialny św. Józefa, 9 marca 2022 r. godz. 1630 .

Zebranie Zarządu - po Kręgu Biblijnym


LUTY 2022 r.

Krąg Biblijny z ks. Markiem Kasperkiewiczem - KSIĘGA RODZAJU

Dom parafialny św. Józefa, 9 lutego 2022 r. godz. 1630 .

Zebranie Zarządu - po Kręgu Biblijnym


STYCZEŃ 2022 r.

Błogosławiony ksiądz Jan Franciszek Macha - wywiad dr Antoniego Winiarskiego z ks. dr hab. Damianem Bednarskim - postulatorem procesu beatyfikacyjnego - na stronach Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato­wicach.


Krąg Biblijny z ks. Markiem Kasperkiewiczem - KSIĘGA RODZAJU

Zebranie Zarządu

Dom parafialny św. Józefa, 12 stycznia 2022 r. godz. 1630 .


GRUDZIEŃ 2021 r.

Krąg Biblijny z ks. Markiem Kasperkiewiczem - KSIĘGA RODZAJU

Zebranie Zarządu

Dom parafialny św. Józefa, 8 grudnia 2021 r. godz. 1630 .


LISTOPAD 2021 r.

Krąg Biblijny z ks. Markiem Kasperkiewiczem - DZIEJE APOSTOLSKIE

Dom parafialny św. Józefa, 17 listopada 2021 r. godz. 1630 .


PAŹDZIERNIK 2021 r.

XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, Trzebini i Libiażu Nie lękajcie się


Wcześniejsze spotka­nia → Ka­­len­da­rium.

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie ul. Mickiewicza 5
32-500 Chrzanów

chrzanow.kik.opoka.org.pl


Patronką Klubu jest Matka Boża w Pło­kach
W tej parafii proboszczem był Sługa Boży ks. Michał Rapacz zamordowany przez bojówkę komunistyczną po drugiej wojnie światowej.


chrzanow@kik.opoka.org.pl

Spotkania for­ma­cyjne od­by­wa­ją się w parafii Św. Mikołaja w Chrza­no­wie. Raz w miesiącu są to Krę­gi Bib­lij­ne dla wszys­kich za­in­te­re­so­wa­nych po­głę­bia­niem kon­tak­tu z Pis­mem Świętym. Klub organizuje ty­godnie kultury chrześ­ci­jań­skiej, piel­grzymki, bie­rze udział w życiu Kościoła i życiu spo­łecz­nym. Klub uczestniczy w Porozumieniu Klubów Inteligencji Katolickiej

Stowarzyszenie za­re­je­stro­wa­ne 18 lis­to­pa­da 1981 r. W listopadzie roku 2021 przypadła czterdziesta rocznica rejestracji.

.


Biuletyny KIK w Chrzanowie
Kalendarium wydarzeń w Klubie
Kościoły w Chrzanowie
Nasze publikacje w sieci
Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej
Sanktuaria w Powiecie Chrzanowskim
Słuchanie Pisma Świętego
Statut Klubu
Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej
Zespół „Numen” - wspomnienie

Parafia Św. Mikołaja w Chrza­no­wie
Sankuarium Matki Bożej Patronki Rodzin Robotniczych w Płokach
Kurs A L P H A.

Sługa Boża Janina Woynarowska. Zmarła w roku 1979 w opinii świętości. Zakończył się proces die­cezjalny i akta przekazano do Stolicy Apostol­skiej. W Chrzano­wie jest ulica jej imienia.
Gra miejska. Śladami Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej po Chrzanowie w czterdziestą rocznicę śmierci.
Śp. ks. Michał Potaczało. Mimo upływu ponad 40 lat od śmierci ciagle jest wspominany szczególnie jako Apostoł Dobroci. Jest patronem szkoły podsta­wo­wej. Powstało stowarzyszenie jego imienia.
Ojcze nasz ks. Michała Potaczały.
Dokumenty papieskie dostępne na stronach Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy:
Lumen fidei - pierwsza encyklika Ojca św. Franciszka.
Evangelii gaudium - adhortacja apostolska Ojca św. Franciszka.
Laudato Si' - druga encyklika Ojca św. Franciszka.

.

Podziękowanie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za pontyfikat.
Modlitwa pięciu palców Ojca Św. Franciszka, gdy był arcybiskupem Buenos Aires.
Z modlitewnika mojej Babci z r. 1871: Godzinki o Św. Aniele Stróżu

Wywiad red. Barbary Gajdy z prezesem KIK-u w Chrzanowie Wojciechem Salą. Tygodnik Katolicki Niedziela nr 16/2013.
Program Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej o XXXV-leciu KIK-u w Chrzanowie i XXX Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej - nagrany w dniu 12 października 2016 r. - dostępny na YouTube.
Reportaż Wojciecha Sali "Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie i Trzebini, XXXV lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie" opublikowany w numerze 11/2016 (299) Buletynu "Dlatego", str. 9 - 12 i w Internecie.
Prezentacja Klubu Inteligencji Katolickiej na stronie ALPHA.
Slajdy: [ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ A] [ B]

.


 
Jesteś moim miłym Gościem. Dziękuję za odwiedziny!
Wojciech Sala - webmaster wsala@pro.onet.pl
W sieci od 23 lat. (od 29 marca 1998 r.)
Aktualizacja 21 sierpnia 2022 r.

Strony znajdują się na serwerze Fundacji Opoka od roku 2001.

Fundacja Opoka

.