Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej


Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie ul. Mickiewicza 5
32-500 Chrzanów

chrzanow.kik.opoka.org.pl
chrzanow@kik.opoka.org.pl

Spotkania for­ma­cyjne od­by­wa­ją się w parafii Św. Mikołaja w Chrza­no­wie. Raz w miesiącu są to Krę­gi Bib­lij­ne dla wszys­kich za­in­te­re­so­wa­nych po­głę­bia­niem kon­tak­tu z Pis­mem Świętym. Od czerwca 2017 r. rozważane są Dzieje Apostolskie.

Klub organizuje ty­godnie kultury chrześ­ci­jań­skiej, piel­grzymki, bie­rze udział w życiu Kościoła i życiu spo­łecz­nym.

Klub uczestniczy w Porozumieniu Klubów Inteligencji Katolickiej

Stowarzyszenie jest za­re­je­stro­wa­ne 18 lis­to­pa­da 1981 r. i posiada własny statut.AKTUALNOŚCI

LUTY 2020 r.
  Krąg biblijny.
Środa 12 lutego 2020 r. o godz. 1630.
DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA. DRUGA WYPRAWA MISYJNA. Spór o Marka (Dz. 15,36-41).
- Przyłączenie się Tymoteusza (Dz. 16,1-5).
- Poprzez Azję Mniejszą (Dz. 16,6-10).
- Przeprawa do Macedionii, Filipii (Dz. 16,11-15).
- Uwolniwnie opętanej i uwięzienie Pawła (Dz. 16,16-24).
- Cudowne uwolnienie z więzienia (Dz. 16,25-40).
- W Tesalonice (Dz. 17,1-9).
- W Berei (Dz. 17,10-15).
Po Kręgu Zebranie Zarządu

STYCZEŃ 2020 r.
  Krąg biblijny.
Środa 15 stycznia 2020 r. o godz. 1630.
- TAK ZWANY SOBÓR JEROZOLIMSKI Spory o zachowanie Prawa (Dz. 15,1-6).
- Mowa św. Piotra (Dz. 15,7-12).
- Mowa św. Jakuba (Dz. 15,13-21).
- Dekret Apostołów (Dz. 15,22-32).
Po Kręgu Zebranie Zarządu

GRUDZIEŃ 2019 r.
  Krąg biblijny.
Środa 11 grudnia 2019 r. o godz. 1630.
- "Działalność w Ikonium.
Uzdrowienie kaleki w Listrze. Derbe Droga powrotna.
" (Dz. 14,1-28).
Po Kręgu Zebranie Zarządu
Poprzednie spotka­nia → Ka­lendarium.

Patronką Klubu jest Matka Boża w Pło­kach
W tej parafii proboszczem był Sługa Boży ks. Michał Rapacz zamordowany przez bojówkę komunistyczną po drugiej wojnie światowej.Biuletyny
Inne wydarzenia
Kalendarium
Kościoły w Chrzanowie
Nasze publikacje w sieci
Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej
Sanktuaria w Powiecie Chrzanowskim
Słuchanie Pisma Świętego
Statut Klubu
Strona prezesa
Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej
Zespół „Numen”

Parafia Św. Mikołaja w Chrza­no­wie
Sankuarium Matki Bożej Patronki Rodzin Robotniczych w Płokach
Kurs A L P H A
Sługa Boża Janina Woynarowska. Zmarła w roku 1979 w opinii świętości. Zakończył się proces die­cezjalny i akta przekazano do Stolicy Apostol­skiej. W Chrzano­wie jest ulica jej imienia.
Gra miejska. Śladami Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej po Chrzanowie w czterdziestą rocznicę śmierci.
Śp. ks. Michał Potaczało. Mimo upływu ponad 40 lat od śmierci ciagle jest wspominany szczególnie jako Apostoł Dobroci. Jest patronem szkoły podsta­wo­wej. Powstało stowarzyszenie jego imienia.
Ojcze nasz ks. Michała Potaczały.
Dokumenty papieskie dostępne na stronach Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy:
Lumen fidei - pierwsza encyklika Ojca św. Franciszka.
Evangelii gaudium - adhortacja apostolska Ojca św. Franciszka.
Laudato Si' - druga encyklika Ojca św. Franciszka.
Podziękowanie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za pontyfikat.
Modlitwa pięciu palców Ojca Św. Franciszka, gdy był arcybiskupem Buenos Aires.
Z modlitewnika mojej Babci z r. 1871: Godzinki o Św. Aniele Stróżu

Wywiad red. Barbary Gajdy z prezesem KIK-u w Chrzanowie Wojciechem Salą. Tygodnik Katolicki Niedziela nr 16/2013.
Program Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej o XXXV-leciu KIK-u w Chrzanowie i XXX Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej - nagrany w dniu 12 października 2016 r. - dostępny na YouTube.
Reportaż Wojciecha Sali "Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie i Trzebini, XXXV lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie" opublikowany w numerze 11/2016 (299) Buletynu "Dlatego", str. 9 - 12 i w Internecie.
Prezentacja Klubu Inteligencji Katolickiej na stronie ALPHA.
Slajdy: [ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ A] [ B]

 
Jesteś moim miłym Gościem. Dziękuję za odwiedziny!
Wojciech Sala - webmaster wsala@pro.onet.pl
W sieci od 21 lat. (od 29 marca 1998 r.)
Aktualizacja 24 stycznia 2020 r.

Strony znajdują się na serwerze Fundacji Opoka od roku 2001.

Fundacja Opoka