Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie ul. Mickiewicza 5
32-500 Chrzanów

chrzanow.kik.opoka.org.pl
chrzanow@kik.opoka.org.pl

Spotkania for­ma­cyjne od­by­wa­ją się w parafii Św. Mikołaja w Chrza­no­wie. Raz w miesiącu są to Krę­gi Bib­lij­ne dla wszys­kich za­in­te­re­so­wa­nych po­głę­bia­niem kon­tak­tu z Pis­mem Świętym. Od czerwca 2017 r. rozważane są Dzieje Apostolskie.

Klub organizuje ty­godnie kultury chrześ­ci­jań­skiej, piel­grzymki, bie­rze udział w życiu Kościoła i życiu spo­łecz­nym.

Klub uczestniczy w Porozumieniu Klubów Inteligencji Katolickiej

Stowarzyszenie jest za­re­je­stro­wa­ne 18 lis­to­pa­da 1981 r. i posiada własny statut.

AKTUALNOŚCI

LUTY 2018 r.
  Krąg biblijny (100) - Dzieje Apostolskie.
Środa 7 lutego 2018 r. o godz. 1630.
Teksty czytań:
- "Życie pierwotnego Kościoła" (Dz.2, 42-47.
Po Kręgu Spotkanie Klubowe

STYCZEŃ 2018 r.

Spotkanie Opłatkowe Wspólnot
Niedziela 7 stycznia o godz. 1600
Dom parafialny parafii św. Mikołaja w Chrzanowie.

  Krąg biblijny - Dzieje Apostolskie.
Poniedziałek 15 stycznia 2017 r. o godz. 1700.
Teksty czytań:
- "Pierwsze nawrócenie Żydów, Życie pierwotnego Kościoła" (Dz.2, 37-47).
- "Uzdrowienie chromego" (Dz.3, 1-11).

GRUDZIEŃ 2017 r.
  Krąg biblijny - Dzieje Apostolskie.
Środa 13 grudnia 2017 r. o godz. 1630.
Teksty czytań:
- "Pierwsze wystąpienie Głowy Kościoła" (Dz.2, 14-36.
Poprzednie spotka­nia → Ka­lendarium Rok 2017 i wcześniejsze.

Patronką Klubu jest Matka Boża w Pło­kach
W tej parafii proboszczem był Sługa Boży ks. Michał Rapacz zamordowany przez bojówkę komunistyczną po drugiej wojnie światowej.


Biuletyny
Inne wydarzenia
Kalendarium
Kościoły w Chrzanowie
Nasze publikacje w sieci
Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej
Sanktuaria w Powiecie Chrzanowskim
Słuchanie Pisma Świętego
Statut Klubu
Strona prezesa
Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej
Zespół „Numen”

Parafia Św. Mikołaja w Chrza­no­wie
Sankuarium Matki Bożej Patronki Rodzin Robotniczych w Płokach
Kurs A L P H A
Sługa Boża Janina Woynarowska. Zmarła w roku 1979 w opinii świętości. Zakończył się proces die­cezjalny i akta przekazano do Stolicy Apostol­skiej. W Chrzano­wie jest ulica jej imienia.
Śp. ks. Michał Potaczało. Mimo upływu ponad 40 lat od śmierci ciagle jest wspominany szczególnie jako Apostoł Dobroci. Jest patronem szkoły podsta­wo­wej. Powstało stowarzyszenie jego imienia.
Ojcze nasz ks. Michała Potaczały.
Dokumenty papieskie dostępne na stronach Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy:
Lumen fidei - pierwsza encyklika Ojca św. Franciszka.
Evangelii gaudium - adhortacja apostolska Ojca św. Franciszka.
Laudato Si' - druga encyklika Ojca św. Franciszka.
Podziękowanie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za pontyfikat.
Modlitwa pięciu palców Ojca Św. Franciszka, gdy był arcybiskupem Buenos Aires.
Z modlitewnika mojej Babci z r. 1871: Godzinki o Św. Aniele Stróżu

Wywiad red. Barbary Gajdy z prezesem KIK-u w Chrzanowie Wojciechem Salą. Tygodnik Katolicki Niedziela nr 16/2013.
Program Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej o XXXV-leciu KIK-u w Chrzanowie i XXX Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej - nagrany w dniu 12 października 2016 r. - dostępny na YouTube.
Reportaż Wojciecha Sali "Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie i Trzebini, XXXV lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie" opublikowany w numerze 11/2016 (299) Buletynu "Dlatego", str. 9 - 12 i w Internecie.
Prezentacja Klubu Inteligencji Katolickiej na stronie ALPHA.
Slajdy: [ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ A] [ B]

 
Jesteś moim miłym Gościem. Dziękuję za odwiedziny!
Wojciech Sala - webmaster wsala@pro.onet.pl
W sieci od 19 lat. (od 29 marca 1998 r.)
Aktualizacja 7 lutego 2018 r.

Strony znajdują się na serwerze Fundacji Opoka od roku 2001.

Fundacja Opoka