Strona główna Spis treści wszystkich biuletynów Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Nr 23 Nr 24 Nr 25 w przygotowaniu http://chrzanow.kik.opoka.org.pl styczeń-marzec 2005 r.

Stopk@

Chrystus. Rys. Marta Sala

"Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy.
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy."

Łk. 2, 10-11

Drodzy Duszpasterze,
Drodzy Członkowie i Sympatycy
Klubu Inteligencji Katolickiej!

Z okazji Świąt Wielkanocnych składam Wam najserdeczniejsze życzenia, by Zmartwychwstały Pan darzył zdrowiem, dodawał sił do pokonywania trudów życia i otaczał życzliwymi ludźmi.

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
Wojciech Sala

Chrzanów, Wielkanoc 2005

Zapraszamy do Klubu na tradycyjne święcone we wtorek 5 kwietnia o godzinie 1700


Krzyż Ze smutkiem zawiadamiamy,
że odszedł od nas

ś. p. mgr Władysław Zagrodzki

członek założyciel i prezes
Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.

Zmarły był człowiekiem prawym i mądrym, artystą i społecznikiem. Będzie nam go brakowało. Powierzamy go w modlitwach Królowej Matce Miłosierdzia, Nadziei naszej.

Uroczystości pogrzebowe w środę 9 marca br. rozpoczęły się Mszą św. o godz. 1500. Msza św. w Jego intencji od Klubu Inteligencji Katolickiej zostanie odprawiona w środę 6 kwietnia o godz. 800.

Pogrążonej w smutku rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia. Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie


Zanim odprowadzimy mecenasa Władysława Zagrodzkiego ostatnią ziemską drogą chcę Go pożegnać w imieniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.

A są ku temu ważne powody.

Pan mecenas Zagrodzki był wierny Klubowi od samego początku do ostatnich chwil, przez 25 lat.

Kiedy Klub powstawał w roku 1981, był jednym z członków założycieli. Wszedł do Zarządu w I kadencji (1981-1985), gdzie był wiceprezesem. Kadencja ta rozpoczęła się niespełna dwa miesiące przed ogłoszeniem Stanu Wojennego. Pozostanie w Zarządzie po przywróceniu działalności Klubu było nie lada odwagą. W V kadencji (1991-1994) był ponownie wiceprezesem, a w VI kadencji (1994 -1997) prezesem Klubu. Jeszcze w ubiegłym roku uczestniczył w Zebraniu Wyborczym, a przed miesiącem przysłał do klubu list z informacją, by kierować korespondencję na adres krakowski.

Pan mecenas miał rozległą wiedzą zawodową i bogate zainteresowania. Dzielił się nimi chętnie. Wygłosił w Klubie kilkadziesiąt prelekcji. Tematyka dotyczyła prawa - pamiętamy jego prelekcję o procesie Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Dotyczyła również historii Polski i świata, historii chrześcijaństwa, wielkich religii świata: judaizmu, islamu, prawosławia, protestantyzmu.

Bardzo interesującą była ostatnia Jego prelekcja wygłoszona w Klubie w lutym 2001r. pod tytułem "Rody w historii Polski", w której przedstawił swoje korzenie. Był artystą amatorem, malarzem. O tym mogliby inni więcej powiedzieć. Wspomnę tylko Jego "Jasnogórską Panią w sukni oświęcimskiej", którą podarowaliśmy od Klubu Przeorowi Jasnogórskiemu, Ojcu Lubelskiemu, którego gościliśmy na Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie.

Bóg zapłać Panie Władysławie!
Niech Pan przyjmie Cię do swego Królestwa!
Śpij w pokoju!

Wojciech Sala

Chrzanów, dnia 9 marca 2005 r.

(Przemówienie prezesa Klubu po mszy św. pogrzebowej w kościele św. Mikołaja.)


RELACJA ZE ZJAZDU PREZESÓW KIK-ÓW Z CAŁEJ POLSKI
I SPOTKANIA Z KS. ABP. J. MICHALIKIEM PRZEWODNICZĄCYM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W PRZEMYŚLU
ORAZ WE LWOWIE Z KS. KARD. MARIANEM JAWORSKIM METROPOLITĄ LWOWSKIM OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO,
W DNIACH 12-14 LISTOPADA 2004 R.

Szanowni Państwo,

Chciałbym podzielić się moimi wrażeniami z tegorocznego Zjazdu Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej. Podczas właściwego (roboczego) spotkania w Przemyślu prezesi KIK-ów zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Porozumienia Klubów przedstawiającym ważniejsze wydarzenia w ruchu klubowym, takie jak Kongres Pax Romana czy obchody Dnia Papieskiego. Wymieniono informacje na temat sytuacji w Klubach, a w szczególności na temat ubiegania się niektórych KIK-ów o status Organizacji Pożytku Publicznego. Dłuższą dyskusję poświęcono programowi przyszłorocznej 25. już Pielgrzymki KIK-ów na Jasną Górę.

Ważnym elementem przemyskiego zjazdu była liturgia sprawowana przez abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a następnie spotkanie przedstawicieli KIK-ów z metropolitą przemyskim w sali przy parafii św. Trójcy (12.11.04). Spotkanie było szczególne - przebiegało w atmosferze serdeczności, otwartości, szczerości. Może ta atmosfera spowodowała, że podczas spotkania zostały wypowiedziane słowa ważne nie tylko dla ruchu klubowego. Tak też oceniły wypowiedź przewodniczącego KEP media. KAI, a za agencją inne czasopisma (m.in. "Tygodnik Powszechny") przytoczyły najważniejsze fragmenty wypowiedzi abp. J. Michalika.

W sobotę, 13 listopada, grupa klubowa udała się do Lwowa. Pierwszym i najważniejszym punktem programu lwowskiego było spotkanie z ks. kard. Marianem Jaworskim. Uczestniczył w nim także biskup pomocniczy Marian Buczek. Ks. kardynał bardzo serdecznie powitał swoich gości z Polski. Wspominał czasy krakowskie i spotkania z członkami Klubów w Pewli Małej, a także okres lubaczowski swojej posługi biskupiej, kiedy mógł z bliska obserwować owocną działalność tamtejszego KIK-u.

Metropolita lwowski scharakteryzował życie religijne w archidiecezji podkreślając jego żywotność i dynamizm, o czym świadczyć mogą takie fakty, jak niedawna beatyfikacja i kult czciciela Eucharystii, arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, poświęcenie nowych lub odnowionych kościołów, czy inicjatywa wydawnicza archidiecezji - publikacja czasopisma "Radość Wiary". Przedstawiciele poszczególnych KIK-ów obiecali, że w miarę swych możliwości będą wspomagać poszczególne parafie archidiecezji lwowskiej, wskazane przez tamtejszą kurię. Metropolita lwowski zaproponował, aby każdy KIK wysłał swoje propozycje konkretnej pomocy materialnej czy finansowej; ich znajomość pozwoli na ustanowienie partnerskiej współpracy między poszczególnymi parafiami archidiecezji lwowskiej a KIK-ami w Polsce. "Ufamy, że w przyszłości dzięki takim kontaktom powstaną również Kluby Myśli Katolickiej nie tylko na terenie archidiecezji lwowskiej, ale i całego Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie" - powiedział bp Marian Buczek. Na razie na Ukrainie istnieje Klub Myśli Katolickiej we Lwowie, a także Klub Inteligencji Greckokatolickiej.

Kardynał Jaworski podkreślił, że KIK-i od początku swej działalności w latach 50. były jedynymi, prawdziwie niezależnymi katolickimi organizacjami w Polsce i takimi powinny pozostać. "Kluby są przykładem, w jaki sposób można być w Kościele dojrzałym laikatem" - powiedział metropolita lwowski. We Lwowie przedstawiciele KIK-ów uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z okazji Święta Niepodległości Polski w lwowskim Państwowym Akademickim Teatrze Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej. Za przygotowanie i zorganizowanie Zjazdu, w którym uczestniczyło ok. 80 osób z 49 Klubów, należą się słowa gorącej wdzięczności KIK-owi w Przemyślu, a zwłaszcza Panu Prezesowi Jerzemu Hayderowi.

Stanisław Latek

Źródło: Informator KIK w Warszawie, grudzień 2004.

XXV JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA
KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ, 4 CZERWCA 2005 R.

PROGRAM


OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELI RADY POROZUMIENIA KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

W dniu 19 lutego 2005 w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Porozumienia Klubów Inteligencji katolickiej. W spotkaniu wzięli także udział arcybiskup metropolita lubelski Józef Życiński, przewodniczący Rady Apostolstwa Świeckich oraz biskup Bronisław Dembowski, asystent kościelny Porozumienia KIK-ów. Celem spotkania było omówienie roli KIK-ów i środowisk katolików świeckich w życiu Kościoła i społeczeństwa.

1. Omawiano niezwykle ważną rolę formacji ludzi młodych w szerzeniu postaw odpowiedzialnych wśród polskiego laikatu. Niezbędne jest odważne wejście ruchów i stowarzyszeń katolickich w różnorodne środowiska i płaszczyzny działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego przekraczającego lokalne partykularyzmy.

2. Reprezentanci KIKów wyrazili swe głębokie zrozumienie dla działań arcybiskupa J. Życińskiego podjętych względem nagannego postępowania prezesa stowarzyszenia zarejestrowanego pod nazwą "Klub Inteligencji Katolickiej" w Lublinie. Trzeba podkreślić, że to stowarzyszenie nigdy nie należało do Porozumienia Klubów. Cechą charakterystyczną KIK-ów jest współdziałanie z hierarchią i duchowieństwem, a współpraca ta pozostaje ważnym kryterium katolickości KIK-ów. Solidaryzując się ze stanowiskiem abp. Józefa Życińskiego, wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję na spełnienie przez Klub lubelski wymogów postawionych przez Arcybiskupa.

3. Zastanawiano się nad metodami uwrażliwiania obywatelskiego na fundamentalną kwestię przyzwoitości i - szerzej - etycznych standardów dyskursu publicznego. Z niepokojem odnotowano zamęt medialny i dezinformację towarzyszącą ujawnieniu listy IPN. Zebrani wyrażają swą głęboką solidarność z wszystkimi, którzy zostali bezpodstawnie pomówieni o współpracę z agenturą SB. Szczególnie boleśnie postrzega się programowe podważanie autorytetów publicznych, ludzi zasłużonych i wzorców wartości.


Wojciech Sala

ZADANIA KLUBÓW WOBEC III KONGRESU RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH

W roku 2004 ruszyły prace przygotowawcze III Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Polsce. Kongres rozpocznie się Sesją Inaugurującą w dniach 11-12 czerwca 2005 r., potem przez dwa lata (2005-2007) będzie kontynuowana praca w XIV obszarach naszego apostolstwa i formacji (Kongresy tematyczne), która będzie się odbywała przez spotkania oraz Kongresowy Serwis Internetowy.

Dzięki temu w pracach Kongresu będzie mógł wziąć udział każdy ruch, stowarzyszenie, grupa i wspólnota oraz każda osoba do niej należąca. W czerwcu 2007 r. odbędzie się Sesja Podsumowująca prace kongresowe.

Za XIV Kongres Tematyczny - Środki społecznego przekazu - odpowiedzialny jest Stanisław Latek - Klub Inteligencji Katolickiej. W skład tworzonego Zespołu Koordynującego tego Kongresu wchodzą S. Latek (KIK Warszawa), A. Winiarski (KIK Katowice), W. Sala (KIK Chrzanów).

Zadania Klubów dotyczyć powinny:

Bardziej szczegółowe informacje o udziale Klubów w Kongresie znajdą Państwo na stronach internetowych Porozumienia KIK pod adresem http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/kongres/

Są tam już zawarte relacje ze spotkań przygotowawczych Kongresu, w których uczestniczyli przedstawiciele Klubów Inteligencji Katolickiej - Stanisław Latek (KIK Warszawa), Antoni Winiarski, Anna Wi-niarska, Stanisław Waluś (KIK Katowice), Wojciech Sala (KIK Chrzanów). W Warszawie miały miejsce spotkania ogólnopolskie, w Gliwicach - spotkanie diecezjalne.


SPOTKANIA W KLUBIE

STYCZEŃ 2005 R

LUTY 2005 R

MARZEC 2005 R


Od miesiąca marca spotkania KIK odbywają się we wtorki o godz. 1700, w salce KIK-u - parafii św. Mikołaja w Chrzanowie ul. Mickiewicza 5.
Programy miesięczne spotkań są wywieszane w gablocie Klubu, przy wejściu do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej oraz umieszczane na stronach internetowych Klubu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Redaguje: Wojciech Sala mabit@pro.onet.pl