Strona główna Spis treści wszystkich biuletynów Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Nr 16 Nr 17 Nr 18 http://chrzanow.kik.opoka.org.pl luty-marzec-kwiecień 2003 r.

[
Spotkania w Klubie] [Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze] [Władze Klubu] [Spotkanie weteranów DA] [Opłatek AK] [Ostatki] [Św. Edyta] [Droga krzyżowa] [Wystawa w "Domu Urbańczyka"] [Zaprosili nas]

"W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca"

Jan Paweł II "Ecclesia de Eucharistia"

Radosnego przeżycia Świąt Wielkanocnych wszystkim członkom i sympatykom Klubu Inteligencji Katolickiej życzy Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie

Chrzanów, Wielkanoc 2003 r.

SPOTKANIA W KLUBIE

Luty 2003 r.

Marzec 2003 r.

Kwiecień 2003 R.


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W CHRZANOWIE

Zebranie w dniu 28 stycznia 2003 r. rozpoczęto modlitwą, którą poprowadził kapelan Klubu ksiądz dr Stefan Misiniec.

Zebraniu przewodniczyła p. Michalina Liszka.

W pierwszym terminie obecnonych było 20 osób na 47 członków rzeczywistych. Wobec braku quorum w pierwszym terminie, z rozpoczęciem zabrania wstrzymano się do drugiego terminu.

Ustępujący prezes przedstawił propozycje pracy Klubu na rok 2003: kontynuacja spotkań wtorkowych, udział w rekolekcjach wielkopostnych w Trzebini, zorganizowanie Dnia Papieskiego w 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II oraz Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, udział w pielgrzymkach (na Jasną Górę, do Gietrzwałdu, do Łagiewnik, do Czernej, Paczółtowic, Racławic, do Płok), zorganizowanie święconego, Mikołaja lub Wigilii dla biednych dzieci, III piknik Klubu, udział w pracach Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce, współpraca z samorządem terytorialnym, prowadzenie biblioteki Klubu, prowadzenie kroniki i gablotki, wydawanie biuletynu, prowadzenie strony internetowej.

Każdy uczestnik Zebrania otrzymał Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie Nr 16 (styczeń 2003 r.) zawierający sprawozdanie Zarządu oraz propozycje do programu pracy KIK na rok 2003.

Michalina Liszka zaproponowała, by w tym roku jednak zorganizować Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Wojciech Sala powiedział, że dobrze by było, żeby Tydzień został zorganizowany około 16 października, tak aby Dzień Papieski był w ramach tego Tygodnia. Dodał również, że Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, a także Muzeum w Chrzanowie, zgłosiły chęć współpracy przy zorganizowaniu wystawy o papieżu. Przypomniał również, że w ubiegłych latach organizowano Dni Papieskie oraz XX-lecie istnienia Klubu; zastanawiał się zatem, czy jest potrzeba organizowania Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej pod taką nazwą. Prezes stwierdził, że przy organizacji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, czy też Dni Papieskich, ważna jest dobra współpraca z organizacjami, z Akcją Katolicką i że trzeba będzie rozpocząć spotkania informacyjne. Zaproponowano, by przy organizacji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej lub Dnia Papieskiego podjąć współpracę z chórem.

Michalina Liszka zaproponowała, aby w pracy klubowej bardziej aktywny stał się różaniec, by członkowie Klubu włączali się w modlitwę różańcową w kościele, a także, by Klub miał wyznaczone terminy, w których prowadzi modlitwę różańcową. Do rozpoczęcia drugiego terminu doszła 1 osoba. W zebraniu uczestniczyło bezpośrednio 21 osób, 3 osoby złożyły oświadczenie, co daje 24 osoby i stanowi więcej niż połowę liczby członków rzeczywistych. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze rozpoczęto w drugim terminie.

Zebrani przyjęli zaproponowany przez Zarząd porządek zebrania jednogłośnie bez poprawek.

Do komisji wniosków wybrano pp. Helenę Bryłę i Alinę Jaśko.

Prezes Klubu Wojciech Sala przedstawił sprawozdanie w imieniu ustępującego Zarządu. Zwrócił uwagę, że w bieżącym sprawozdaniu ujęte są również osoby tworzące komisję rewizyjną, aby jako ważne dla Klubu, również były wymienione. Prezes wymienił także osoby prowadzące poszczególne spotkania: Helenę Bryłę, Annę Salę, Zenona Urbaczkę, Alinę Jaśko, Michalinę Liszkę, Antoninę Likus, Władysława Zagrodzkiego, Wandę Budek, śp. Bogumiłę Suchetę, Jana Salę, Czesławę Ziegler, Eleonorę Augustynek. Prezes podziękował wszystkim osobom, które w różnych formach pracowały na rzecz Klubu.

Po przedstawieniu sprawozdania zarządu ustępujący prezes, zastanawiając się, czy nadal prowadzić bibliotekę Klubu, zwrócił uwagę, że prowadzenie biblioteki zawarte jest w Statucie Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. Prezes powiedział, że biblioteka liczy obecnie 280 pozycji, ostatnio wzbogacono ją o 18 pozycji, a zbiory uporządkowano i skatalogowano. Prezes wyraził chęć dalszej ściślejszej współpracy z biblioteką parafialną, a za prowadzenie biblioteki Klubu podziękował Antoninie Likus. Przewodnicząca zebrania zapytała, ile jest KIK-ów w Polsce i zwróciła uwagę, że dzięki staraniom prezesa, KIK w Chrzanowie jest w Radzie Porozumienia Klubów. Wojciech Sala powiedział, że obecność w Radzie Porozumienia KIK w Polsce jest możliwa dzięki temu, co się dzieje w Klubie, dzięki pracy członków Klubu.

Ks. proboszcz dr Stefan Misiniec, wysłuchawszy sprawozdania, wyraził zadowolenie, że wiele się działo w Klubie, a na nową kadencję życzył Klubowi dalszej owocnej działalności.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Krystyna Solarska, przedstawiła sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Klubie. Według sprawozdania, nie stwierdzono w pracy zarządu Klubu żadnych zastrzeżeń.

Otwierając dyskusję nad sprawozdaniami prezes Klubu stwierdził, że uwzgledniając proporcje, frekwencja na spotkaniach nie była niska, wielu członków Klubu włącza się w przygotowanie i prowadzenie spotkań wtorkowych.

P. Alina Jaśko prosiła o odczytanie listu Metropolity Krakowskiego ks. kardynała Franciszka Macharskiego z okazji XX-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. P. Michalina Liszka zwróciła uwagę, na fakt, że coraz mniej osób angażuje się w różnych wspólnotach.

W głosowaniu jawnym Zarząd uzyskał absolutorium jednogłośnie.

Zebranie przyjęło ordynację wyborczą jednogłośnie bez poprawek.

Wybory

W tajnym głosowaniu do Zarządu Klubu zostały wybrane następujące osoby: Eleonora Augustynek, Alina Jaśko, Irena Klimkiewicz, Izabela Kostrzewa, Antonina Likus, Irena Radym, Jan Sala, Wojciech Sala, Czesława Ziegler.

W tajnym głosowaniu do Komisji Rewizyjnej Klubu zostały wybrane następujące osoby: Anna Sala, Krystyna Solarska, Wanda Wiśniowska, Michalina Liszka, Agata Chudzikiewicz.

Wnioski zgłoszone na Walnym Zebraniu

Komisja wniosków, w składzie: Alina Jaśko, Helena Bryła zanotowała następujące wnioski do pracy Klubu w nowej kadencji:

  1. Przygotowanie paczek dla biednych dzieci w dniu św. Mikołaja lub Boże Narodzenie.
  2. Prowadzenie zachęty wśród młodych lub innych osób na członków KIK.
  3. Organizowanie modlitwy różańcowej na spotkaniach klubowych.

Protokolant: Jan Sala, przewodnicząca Zebrania Michalina Liszka


ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

 
Wojciech Sala - prezes, Krystyna Solarska - przewodnicząca,
Alina Jaśko - v-prezes, Anna Sala - v-przewodnicząca,
Eleonora Augustynek - v-prezes, Agata Chudzikiewicz - członek Komisji,
Irena Klimkiewicz - skarbnik, Michalina Liszka - członek Komisji,
Jan Sala - sekretarz, Wanda Wiśniowska - członek Komisji.
Izabela Kostrzewa - członek Zarządu,
Antonina Likus - członek Zarządu,
Irena Radym - członek Zarządu,
Czesława Ziegler - członek Zarządu.

X TRADYCYJNE SPOTKANIE WETERANÓW DA W BRENNEJ 10 - 12 STYCZNIA 2003 R.

Już po raz 10 dawni studenci, weterani DA przybyli wraz z rodzinami, by spotkać się ze swoim duszpasterzem akademickim ks. Herbertem Hlubkiem. Z naszego Klubu w spotkaniu uczestniczyliśmy w trójkę: Anna, Wojciech i Jan Salowie

Spotkanie miało miejsce w Ośrodku Spotkań i Formacji im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej. Ośrodek jest pięknie położony i dobrze wyposażony. Zapewnia idealne warunki dla odpoczynku również z dziećmi i pogłębionej refleksji. Pokoiki jedno, dwu i trzy osobowe z łazienką. Pełne wyżywienie.

Na spotkanie składały się: codzienna Msza św. w kaplicy Ośrodka, konferencje wygłaszane przez ks. Herberta Hlubka, poświęcone myśli Mistrza Eckharda o błogosławionych ubogich, wieczory dyskusyjne na temat etyki pracy, spacery po okolicy, spotkania towarzyskie.

Usiłowaliśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  1. Czym jest dla nas praca? Pasją? Zarabianiem pieniędzy? Katorgą? Jak ona się ma do wezwania, byśmy pomnażali talenty dane nam przez Boga?
  2. Jak nie dać sobie wmówić, że istnieje obowiązek, niemal moralny, osiągania maksymalnego zysku czy zdobywania jak największej pensji. (Błogosławieni ubodzy duchem.)
  3. Jaki jest nasz stosunek do pracowników, do podwładnych? Czym kierujemy się ustalając wysokość ich zarobków. (Godzien jest robotnik zapłaty swojej.)
  4. Jak bardzo boimy się bezrobocia? Jak daleko jesteśmy gotowi się posunąć, z czego zrezygnować, by tylko zachować pracę?
  5. Co zrobić, by praca nie pochłonęła całego naszego życia? (Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.)
  6. Jak wygląda nasz odpoczynek? Czy pamiętamy o obowiązku świętowania swoim i innych? (Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.)

Z księdzem Hlubkiem znam się od czasów studenckich, gdy jeszcze był w Zabrzu i przyjeżdżał do Gliwic. Byłem kiedyś z nim w górach, po studiach też zaglądałem do niego na Kościelną. To jest fascynujący człowiek, wspaniały kapłan. Pamiętam jak mówił: "Gdy głoszę kazania do inteligencji, to słyszę jak ze mną kłócą, dyskutują". Spotkania z nim są zawsze wielką przyjemnością.

Dwadzieścia lat temu zachorował na raka krtani. Miał operację, przeżył. Mówi szeptem i posługuje się aparatem nagłaśniającym, nadal głosi kazania. Parę lat temu spotkałem go na pielgrzymce KIK-ów na Jasną Górę. Tam też wygłosił kazanie do wszystkich klubów. Dwa lata temu, przed moją chorobą, byliśmy z żoną na podobnym spotkaniu z "szefem" w Kamieniu Śląskim.

Ostatnio, w związku z przyznaniem ks. Hlubkowi nagrody im. ks. Tischnera ukazał się w "Gościu Niedzielnym" artykuł Klaudii Cwołek dostępny w wydaniu internetowym pod adresem: "Gościa Niedzielnego"

Wojciech Sala


KS HERBERT HLUBEK
BŁOGOSŁAWIENI UBODZY

Tekst dostępny na stronie "weteranów".


OPŁATEK AKCJI KATOLICKIEJ

W sobotę 25 stycznia przedstawiciele Klubu p. Anna i Wojciech Salowie, Antonina Likus i Jan Sala uczestniczyli w opłatku Akcji Katolickiej w parafii Matki Bożej Różańcowej. Spotkanie rozpoczęło się w kościele Mszą świętą o godz. 17. W domu parafialnym, w salce św. Brata Alberta, dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia, śpiewaliśmy kolędy, usiedliśmy do stołu.

Tutaj w niedzielę czynna jest kawiarenka, którą prowadzą panie z Akcji Katolickiej.

W tej właśnie salce, przed laty, odbywały się próby teatrzyku "Arka Pana", w którym grały nasze dzieci, a prowadzili go Antonina Likus oraz Anna i Wojciech Salowie. Tu też, w ramach XV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, miałem odczyt o internecie jako nowym środku ewangelizacji, ilustrowany na kilku komputerach połączonych w sieć. Tekst odczytu znajduje się pod adresem: http://chrzanow.kik.opoka.org.pl/wsala/internet-nse.html W wieczorze opłatkowym brał udział proboszcz parafii ks. Wojciech Bryja, budowniczy tego kościoła. Pełen humoru, co zostało uwiecznione na zdjęciu, śpiewał tyle zwrotek kolęd, że mało kto mógł mu dorównać.

Z parafią Matki Bożej Różańcowej jesteśmy związani od jej początków. Parafia wydzielona została z naszej parafii. Pomagaliśmy w budowie kościoła, również jako KIK. Pierwszy prezes KIK ś.p. Zbigniew Szuta kierował budową kościoła. Byłem w Radzie Parafialnej, już po erygowaniu nowej parafii duszpasterstwo prowadzone było nadal wspólnie.

Akcja Katolicka działa w parafii Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie. Spotyka się raz w miesiącu, wydaje gazetę "Parafialnik", prowadzi bibliotekę parafialna i kawiarenkę. Raz do roku urządza "Parafiadę". Akcji przewodniczy pan Stanisław Jarzęcki. W rozmowach kuluarowych z zarządem Akcji Katolickiej, zastanawialiśmy się nad obszarami współpracy między Klubem a Akcją Katolicką.

Tegoroczne projekty jak Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Dni Papieskie, szczególnie uroczyste, bo 25 lat pontyfikatu, dobra informacja europejska: za i przeciw wstąpieniu do Unii, jak przygotować się do korzystania z funduszy europejskich, świetlice dla dzieci i młodzieży, mogłyby być przygotowane wspólnie.

WS


OSTATKI

25 marca urządzaliśmy w Klubie ostatki. Na tą okazje panie, upiekły ciasto, była herbata i kawa, miła towarzyska pogawędka.

Aby ze spotkania był też inny pożytek wspominaliśmy św. Kazimierza, Kaziuka, patrona Wilna i dnia spotkania. Wspomnienia o nim przygotowały aż 3 osoby, w tym 82 letnia pani Czesława Ziegler, ze znamienitego rodu chrzanowskiego Wartalskich.

Wspominaliśmy żywot świętego, jego zdolności i zainteresowania, znamienitych nauczycieli. Na koniec modliliśmy się tekstem litanii, kórą zaczerpnęliśmy ze strony:

http://www.sm.fki.pl/Sw_Kazimierz/sw_kazimierz.htm

WS


ANNA SALA O ŚW. EDYCIE STEIN

We wtorek, 25 lutego, pani Anna Sala miała w Klubie wystąpienie o św. Edycie Stein.

Prelegentka przygotowała temat bardzo dobrze, tak, że 45 minut okazało się za mało. Ujęcie tematu zainteresowało słuchaczy. Zadziwili się, że siosta Edyty też została katoliczką i też siostrą zakonną. Z domu rodzinnego wyniosły obie staranne wychowanie, nauczone były pracowitości od małego. Prelekcja zachęciła uczestników do osobistej lektury książek o świętej, które znajdują się w bibliotece naszego Klubu.


WOJCIECH SALA DROGA KRZYŻOWA NA PODSTAWIE ŻYWOTA ŚW. ŚWIERADA I ŚW. BENEDYKTA

4 marca odprawiliśmy Drogę Krzyżową opartą na żywotach świętych Świerada i Benedykta, świętych pustelników, których życie związane jest z trzema narodami: polskim, słowackim i węgierskim. Tekst oryginalny, w języku słowackim pochodzi z książki ks. prof. dra Viliama Judaka, rektora Seminarium Duchownego w Nitrze, dziekana Wydziału Teologii Rzymskokatolickiej Uniwersytetu w Bratysławie. Przetłumaczyłem na polski, poprosiłem Martę Salę o ilustracje. W korekcie pomogli p. Mirosława Pokwap, z KIK-u w Katowicach i ks. Edward Skotnicki - prezes KIK-u w Kielcach.

Dzięki informacjom znalezionym w Internecie, nawiązałem kontakt z autorem ksiażki przez pocztę elektroniczną. Napisałem list, w którym opisałem całą historię, a było to tak:

Przed kilku laty odwiedzając z moją rodziną naszych przyjaciół w Nitrze mieliśmy okazję zwiedzić to przepiękne miasto, w tym seminarium duchowne, bibliotekę, katedrę św. Emerana i inne kościoły Nitry. Dużą radość sprawił widok odradzającego się życia duchowego, ślady pobytu Ojca Świętego.

Dotarliśmy też do pustelni św. Świerada i św. Benedykta. Z tego pobytu przywiozłem książkę autorstwa Księdza Profesora p.t. "Sviaty Svorad - patron mesta Nitra".

W tym roku mam więcej czasu, bo przebywam na urlopie zdrowotnym po przebytej operacji serca, więc pomyślałem, że warto przybliżyć postacie świętych pustelników, synów polskiej i słowackiej ziemi, którzy powinni nam być tak bliscy a są często nieznani. Warto też, abyśmy Polacy lepiej poznali historię Słowacji, a szczególnie diecezji nitrzańskiej, w której przed tysiącem lat był przecież Kraków.

Z książki księdza profesora Judáka przetłumaczyłem "Drogę krzyżową śladami pustelników św. Świerada-Andrzeja i św. Benedykta".

Dlatego też chciałbym to udostępnić na stronach internetowych naszego Klubu o adresie http://chrzanow.kik.opoka.org.pl lub na stronach Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce o adresie http://porozumienie.kik.opoka.org.pl ewentualnie drukiem w postaci niewielkiego nakładu. Dlatego poprosiłem księdza profesora jako autora o zgodę.

Parę dni później przyszła odpowiedź, w której ks. prof. Judák pochwalił pomysł, tłumacznie i ilustracje. Zasugerował też, aby zwrócić się do władz kościelnych o imprimatur.

WS


WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH ANNY RAKOCZY I MARTY SALI W DOMU URBAŃCZYKA

W dniach od 19 marca do 15 kwietnia 2003 r. w oddziale muzeum w Chrzanowie "Dom Urbańczyka" miała miejsce wystawa prac plastycznych Anny Rakoczy i Marty Sali. Autorki są uczennicami trzeciej klasy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie.

Ania wystawiała po raz pierwszy, Marta po raz drugi. Poprzednia wystawa była w zeszłym roku w Bibliotece Miejskiej w Chrzanowie. Dla obu autorek była to jednak pierwsza, samodzielna ekspozycja. Na pewno cennym doświadczeniem był czas spędzony na oprawianiu prac, komponowaniu układu, opracowaniu folderu.

Wystawiono 48 prac, głównie malarskich, tworzonych w technikach: akryl, akwarela, olej na plótnie i na tekturze, pastela i tempera; ponadto rysunki, płaskorzeźby, rzeźba zegarka i pokaźnej wielkości odlew gipsowy głowy dziewczyny.

Jedna z prac przedstawiała etapy powstawania płaskorzeźby: pomysł - tabula rasa, rysunek modelu, rzeźba w plastelinie, odlew gipsowy - negatyw, odlew gipsowy - pozytyw. W pracach Marty dominowały twarze pełne nastroju, Anna ma z kolei bardziej precyzyjną kreskę.

Niesłychanego uroku dodało miejsce wystawienia, piwniczka z kamiennym sklepieniem.

30 marca spotkaliśmy się na wernisażu w salach parteru Domu Urbańczyka. Scenerię stanowiła wystawa o soli autorstwa Marka Szymaszkiewicza gospodarza obiektu, który rozpoczął wernisaż. Wśród zaproszonych gości były nauczycielki plastyki Marty panie Renata Jaśko i Małgorzata Bogusz, komisarz wspomninej wystawy Marty w Bibliolece Miejskiej-pani Elżbieta Mondakiewicz, rodzice i krewni, przyjaciele również z Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie, koleżanki i koledzy z Chrzanowa i Krakowa.

WS


ZAPROSILI NAS


Redagują: Wojciech Sala i Jan Sala mabit@pro.onet.pl