Strona główna Spis treści wszystkich biuletynów Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Nr 15 Nr 16 Nr 17 http://chrzanow.kik.opoka.org.pl styczeń 2003 r.

[
Początek dokumentu] [Spotkania w Klubie] [Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze] [Sprawozdanie Zarządu] [Propozycje do planu pracy] [Spotkania Młodych w Paryżu]

SPOTKANIA W KLUBIE

Styczeń 2003 r.


Działając zgodnie z postanowieniem Statutu Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie zwołuje na dzień 28 stycznia 2003r. (wtorek) na godz. 1700 w sali "Oazowej"

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

  z następującym porządkiem dziennym:
 1. wybór Przewodniczącego Zebrania,
 2. przyjęcie porządku dziennego,
 3. wybór Komisji Wniosków,
 4. sprawozdanie ustępującego Zarządu Klubu,
 5. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 6. dyskusja nad sprawozdaniami,
 7. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
 8. przyjęcie ordynacji wyborczej,
 9. ustalenie list kandydatów,
 10. wybór komisji skrutacyjnej,
 11. wybór władz Klubu,
 12. przyjęcie uchwał i wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu,
 13. wolne wnioski.

Obecność członków rzeczywistych obowiązkowa. W razie braku quorum w pierwszym terminie ogłasza się drugi termin Walnego Zebrania na godz. 17.30 w tym samym dniu i miejscu. Sprawozdanie Zarządu jest do wglądu u Sekretarza Klubu.

Szczęść Boże!

Za Zarząd

SekretarzPrezes
/Izabela Kostrzewa//mgr inż. Wojciech Sala/

Chrzanów, dnia 17 grudnia 2002r.


SPRAWOZDANIE

Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie z kadencji 2000-2002 Sprawozdanie obejmuje okres od dnia wyboru Zarządu do dnia 31 grudnia 2002 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie odbyte w dniu 9 maja 2000 r. dokonało wyboru Zarządu Klubu na kadencję 2000-2002, który ukonstytuował się w składzie:

p. Wojciech Sala - prezes,
p. Eleonora Augustynek - wiceprezes,
p. Alina Jaśko - wiceprezes,
p. Izabela Kostrzewa - sekretarz,
p. Irena Klimkiewicz - skarbnik,
pp. Wanda Budek, Zofia Kozłowska, Antonina Likus, Czesława Ziegler - członkowie Zarządu.

W kwietniu 2002 Zarząd dokooptował do swego składu p. Jana Salę.

Walne Zebranie dokonało również wyboru Komisji Rewizyjnej, która ukonstytuowała się w składzie:

p. Zbigniew Filipek - przewodniczący,
p. Zofia Liana - v-przewodnicząca,
p. Adam Broczkowski - członek,
p. Anna Sala - członek,
p. Irena Węgrzynowska - członek.

We wrześniu 2001r. Komisja Rewizyjna dokooptowała do swego składu p. Krystynę Solarską. Komisja dokonała zmiany składu następująco: p. Krystyna Solarska - przewodnicząca,
p. Irena Węgrzynowska - v-przewodnicząca,
p. Adam Broczkowski - członek,
p. Zofia Liana - członek,
p. Anna Sala - członek.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie

  W dniu 16 grudnia 2001r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu z następującym porządkiem:
 1. Wybór przewodniczącego Zebrania
 2. Przyjęcie porządku Zebrania
 3. Wybór Komisji Wniosków
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Przedstawienie planu pracy na rok 2002
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i planem pracy
 8. Przyjęcie uchwał i wniosków
 9. Wolne wnioski

Zebraniu przewodniczyła pani Alina Jaśko. Do Komisji Wniosków zostali wybrani pp. Eleonora Augustynek, Irena Klimkiewicz i Jan Sala. W imieniu Zarządu sprawozdanie złożył prezes p. Wojciech Sala. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie złożyła przewodnicząca Komisji p. Krystyna Solarska.


Opiekę duszpasterską nad Klubem sprawuje ks. dr Stefan Misiniec, proboszcz parafii św. Mikołaja. Klub ma siedzibę w parafii św. Mikołaja w Chrzanowie. Za duszpasterską troskę o istnienie Klubu Zarząd składa najserdeczniejsze podziękowania "Bóg zapłać".

Formy pracy Klubu

  Praca Klubu przebiegała w następujących formach:
 1. spotkania formacyjne, raz w tygodniu, w formie prelekcji, dyskusji, lektury, modlitwy, kręgu biblijnego,
 2. spotkania uroczyste z okazji świąt Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego, z udziałem gości zaproszonych,
 3. imprezy wielodniowe jak tygodnie kultury chrześcijańskiej, dni papieskie, organizowane przez Klub dla mieszkańców Chrzanowa,
 4. obchody XX - lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.
 5. pielgrzymki do sanktuariów, wycieczki, pikniki,
 6. współpraca z Klubami Inteligencji Katolickiej w Polsce oraz innymi organizacjami i instytucjami,
 7. prowadzenie biblioteki Klubu,
 8. stosowanie różnych form przekazu informacji, jak prowadzenie kroniki, gablotki przy wejściu do kościoła, strony internetowej, wydawanie biuletynu.

Spotkania wtorkowe

MAJ 2000

 • Helena Bryła: "Objawienia św. Siostry Faustyny".
 • Wojciech Sala: "Sługa Boży Franciszek Blachnicki we wspomnieniach siostry".
 • Wieczór klubowy.

  CZERWIEC 2000

 • Anna Sala: Kalendarium życia Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
 • XX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.
 • Zebranie prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasnej Górze.
 • Wieczór klubowy.
 • Zenon Urbaczka: Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II "Fides et Ratio" - spotkanie IV.
 • Alina Jaśko: Fenomen Ojca Pio.

  WRZESIEŃ 2000

 • Wojciech Sala: Św. Melchior Grodziecki Aktualność przesłania.
 • Spotkania organizacyjne przed XVII Tygodniem Kultury Chrześcijańskiej.

  PAŹDZIERNIK 2000

 • Podsumowanie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
 • Wieczór klubowy

  LISTOPAD 2000

 • Wspomnienie zmarłych członków Klubu - modlitwa na cmentarzu.
 • Alina Jaśko: Dziedzictwo Św. Brata Alberta.
 • Michalina Liszka: Wieczór biblijny.
 • Wojciech Sala: Relacja z II Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Warszawie.

  GRUDZIEŃ 2000

 • Wojciech Sala: Relacja z uroczystości XX-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu.
 • Spotkanie organizacyjne w związku z planowanym opłatkiem i przygotowanie życzeń świątecznych.

  STYCZEŃ 2001

 • Wieczór kolęd
 • Antonina Likus: Przegląd prasy katolickiej.
 • Spotkanie klubowe.

  LUTY 2001

 • Anna Sala: Krąg biblijny
 • Spotkanie organizacyjne w związku z XX-leciem Klubu
 • Władysław Zagrodzki: Rody w historii Polski
 • Ostatki

  MARZEC 2001

 • Michalina Liszka: Św. Faustyna - apostołka Miłosierdzia Bożego
 • Alina Jaśko: Droga do kapłaństwa ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia
 • Droga krzyżowa prowadzona przez KIK w kościele.
 • Wieczór klubowy

  KWIECIEŃ 2001

 • Udział w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych.
 • Tradycyjne Święcone w Klubie

  MAJ 2001

 • Omówienie udziału Klubu w Ogólnopolskiej pielgrzymce KIK0-ów na Jasną Górę.
 • Wojciech Sala: Krąg biblijny.
 • Wanda Budek: Wspomnienie Sługi Bożego ks. Biskupa Jana Pietraszko.
 • Wieczór klubowy

  CZERWIEC 2001

 • Wojciech Sala: Relacja z XX-lecia KIK w Opolu.
 • Wojciech Sala: Informacja z zebrania prezesów w Częstochowie.
 • Alina Jaśko: Relacja z pielgrzymki do Czech śladami peregrynacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej w czasie wielkiej zarazy.
 • Wieczór klubowy.

  WRZESIEŃ 2001

 • Wojciech Sala: Spotkanie modlitewno - dyskusyjne o Słudze Bożym Księdzu Kardynale Stefanie Wyszyńskim.
 • Zebranie Komisji Rewizyjnej
 • Zebranie Zarządu
 • Spotkanie z kandydatami do Sejmu
 • Anna Sala: Śladami Męczenników Koszyckich
 • Antonina Likus: Krąg biblijny

  PAŹDZIERNIK 2001

 • Spotkanie organizacyjne XX-lecia KIK
 • Michalina Liszka: Krąg biblijny
 • Alina Jaśko: Wspomnienie męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
 • Bogumiła Sucheta: Myśli ks. kard. Stefana Wyszyńskiego na podstawie zbioru ks. Z. Peszkowskiego

  LISTOPAD 2001

 • Antonina Likus, Anna Sala: Krąg biblijny
 • Spotkanie klubowe

  GRUDZIEŃ 2001

 • Wojciech Sala: Refleksje z obchodów XX-lecia KIK w Zakopanem - omówienie referatu ks. doc. Jacka Urbana "Książę Bp. Stefan Sapieha w pierwszych latach posługiwania Diecezji Krakowskiej".
 • Zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia - gawęda

  STYCZEŃ 2002

 • Opłatek klubowy
 • "Za czy dla Kraju podzięki nie trzeba" wspomnienie powstańca styczniowego, Nowakowskiego.
 • Spotkanie klubowe

  LUTY 2002

 • Wspomnienie o ś.p. Stanisławie Kurku, założycielu Klubu,
 • Spotkanie klubowe,

  MARZEC 2002

 • Droga krzyżowa,
 • Spotkanie klubowe,

  KWIECIEŃ 2002

 • Udział w rekolekcjach parafialnych,
 • "Święcone" w Klubie,

  MAJ 2002

 • Wojciech Sala: "Odpowiedzialność inteligencji za przekazywanie wartości." Omówienie wystąpienia Krzysztofa Zanussiego na XX-leciu KIK w Opolu w 2001 r.
 • Jan Sala: Ojciec Jan Góra zaprasza na Apel nad Lednicę. Wystąpienie na XX-leciu KIK w Opolu w 2001 r.
 • "Cokolwiek wam powie, czyńcie." Relacje uczestników VI Ogólnopolskiego Apelu III Tysiąclecia Lednica 2000.
 • Sprawozdanie ze spotkania Klubów w Krakowie.
 • Krąg biblijny
 • Sprawy organizacyjne przed XXII Pielgrzymką Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę w dniu 1 czerwca 2002 r.

  CZERWIEC 2002

 • Czesława Ziegler"Objawienia w Gietrzwałdzie."
 • Alina Jaśko: "Świat manipulacji" opracowane na podstawie książki ks. biskupa Adama Lepy.
 • Spotkanie z dr Czepiel - lekarzem okulistą w Kole Powiatowym Polskiego Związku Niewidomych w Chrzanowie.
 • Antonina Likus i Anna Sala: Krąg biblijny.

  WRZESIEŃ 2002

 • Anna Sala: Refleksje nad książką ks. Henryka Bolczyka "Krzyż nigdy nie umiera. Siedem Stacji Krzyża Kopalni Wujek".
 • Eleonora Augustynek: Jan Paweł II o cierpieniu. Spotkanie z cyklu "Jan Paweł II - Program dla Polski"
 • Czesława Ziegler: Święty Ojciec Pio.
 • Antonina Likus i Anna Sala: Krąg biblijny.

  PAŹDZIERNIK 2002

 • Czesława Ziegler: Postać św. Franciszka z Asyżu.
 • Spotkanie organizacyjne Dnia Papieskiego.
 • Anna Sala: Święta Jadwiga Królowa
 • Antonina Likus: Krąg Biblijny
 • Jan Sala: Relacja ze spotkania w Gietrzwałdzie.

  LISTOPAD 2002

 • Spotkanie modlitewne poświęcone zmarłym członkom Klubu.
 • Alina Jaśko: Święty Brat Albert.
 • Spotkanie z okazji Święta Niepodległości, omówienie referatu dr J. Chłosty "Warmia w kulturze i obyczajach".
 • Czesława Ziegler: "Dar z Nieba" objawienie Cudownego Medalika.

  GRUDZIEŃ 2002

 • Dyskusja nad projektem sprawozdania Zarządu z kadencji 2000-2002,
 • Alina Jaśko: "Opowieść o świętym Mikołaju", św. Mikołaj w Klubie,
 • Msza św. w intencji zmarłych członków Klubu i zmarłych z ich rodzin, Postać ś. p. ks. Michała Potaczało we wspomnieniu ks. Jerzego Dziewońskiego.

  Uroczyste spotkania klubowe

  W styczniu 2001 r. odbył się opłatek klubowy. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele Św. Mikołaja celebrowaną przez ks. Stefana Misińca. Ks. Kapelan poświęcił opłatki i stół wigilijny w Oratorium. Następnie każdy osobiście mógł podzielić się z każdym opłatkiem i złożyć życzenia. Gośćmi Klubu byli pan Jan Lachendro prezes KIK z Oświęcimia, panie Krystyna Kurpas i Mirosława Pokwap z KIK w Katowicach, pani Lucyna Szubel z małżonkiem, pan Antoni Dobrowolski, pani Jolanta Głowacz z ramienia Starostwa Powiatowego. Spotkanie opłatkowe umilił występ zespołu "Estampida" z Trzebini.

  W kwietniu 2001 r. odbyło się tradycyjne "Święcone".

  W styczniu 2002 r. opłatek klubowy uświetnił pięknym śpiewem przebrany za kolędników zespół "Numen", który po spotkaniu w klubie odwiedził prezesa leżącego w szpitalu.

  W kwietniu 2002 r. w tradycyjnym "Święconym" w Klubie wziął udział również zespół "Numen".

  Pielgrzymki, wycieczki, pikniki

  XX Pielgrzymka na Jasną Górę.

  W dniu 10 czerwca 2000 r. odbyła się Jubileuszowa - już XX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. W pielgrzymce wzięło udział 950 pątników z 46 Klubów z całej Polski, w tym 16 księży kapelanów.

  Program obejmował: Mszę św. w Auli Papieskiej koncelebrowaną przez 16 księży kapelanów z homilią ks. dr Andrzeja Gałki, kapelana Klubu Warszawskiego; wykład ks. prof. Michała Czajkowskiego pt.: "Biblijne orędzie Jubileuszu"; złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem ks. kard. Stefana Wyszyńskiego; drogę Krzyżową na wałach prowadzoną przez KIK z Gdańska; nabożeństwo pożegnalne w kaplicy Matki Bożej.

  XXI Pielgrzymka na Jasną Górę

  W sobotę 9 czerwca 2001r. Klub nasz wziął udział w XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce KIK-ów na Jasną Górę. Na program pielgrzymki składało się: Msza św. koncelebrowana przez kapelanów KIK w Auli Jana Pawła II pod przewodnictwem biskupa Antoniego Długosza (Częstochowa), wykłady, modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich (prowadzona przez KIK Kielce) oraz nabożeństwo w Kaplicy Matki Bożej kończące Pielgrzymkę

  U stóp naszej Patronki

  W podziękowaniu za 19 lat istnienia Klubu 16 grudnia 2000 r. odbyła się jubileuszową pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Płokach Patronki Klubu.

  Śladami Matki Bożej Piekarskiej w Czechach

  W ramach współpracy z innymi Klubami państwo Jaśko wzięli udział w organizowanej przez KIK w Katowicach pielgrzymce do Czech śladami peregrynacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej w czasie wielkiej zarazy.

  Apel Trzeciego Tysiąclecia Lednica 2000 (2001)

  Noc Zesłania Ducha Świętego w dniu 2 czerwca 2001 r. Apel III Tysiąclecia - to było niezapomniane przeżycie. Wiele, bardzo wiele młodych ludzi, ale również i starsi modlili się, śpiewali, tańczyli w strugach deszczu przy dźwiękach bębnów. I trwało to od godziny 17 do późnych godzin nocnych. Przybyli z całej Polski, przybyli też ze świata. W Apelu wzięły udział 4 osoby z naszego Klubu.

  Rekolekcje wielkopostne w klasztorze w Trzebini

  W kwietniu 2002 r. 3 osoby z naszego Klubu uczestniczyły w jednodniowych rekolekcjach w klasztorze oo. Salwatorianów w Trzebini. Na program rekolekcji składała się Msza św. z nauka rekolekcyjną w kościele, Droga krzyżowa w ogrodzie klasztornym i wykład w pomieszczeniach byłej drukarni.

  Apel Trzeciego Tysiąclecia Lednica 2000 (2002)

  W Noc Zesłania Ducha Świętego w czerwcu 2002 r. uczestniczyliśmy po raz drugi w Apelu III Tysiąclecia nad jeziorem Lednica, młodzi osobiście, starsi łącząc się w modlitwie, oglądając relacje w telewizji. W Apelu wzięły udział 3 osoby z naszego Klubu.

  XXII Pielgrzymka na Jasną Górę

  Tradycyjna pielgrzymka klubów, w dniu 1 czerwca 2002r., zgromadziła ok. 800 osób z 34 klubów, w tym 14 osób z Chrzanowa. Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej, odprawił metropolita częstochowski ks. abp. Stanisław Nowak. Uczestnicy wysłuchali wykładu redaktora naczelnego Niedzieli - ks. inf. Ireneusza Skubisia pt. "W poszukiwaniu nadziei", a Maria Przybylska - aktorka Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zaprezentowała program artystyczny pt. Są takie prawdy, oparty na twórczości C. K. Norwida. Do tradycji należy już złożenie wiązanki kwiatów przed pomnikiem ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego. Na zakończenie pielgrzymki Drodze Krzyżowej na wałach jasnogórskich przewodniczyli przedstawiciele rzeszowskiego KIK-u.

  Nasze spotkanie z Ojcem Świętym

  Pamiętamy dobrze wizytę naszego Ojca Świętego w sierpniu w Krakowie. Wielu z nas dane było uczestniczyć 18 sierpnia 2002r. w Mszy św. celebrowanej przez Jego Świątobliwość, wśród kilkumilionowego tłumu. To wielkie wydarzenie, dodające tak wiele radości i odwagi, jakby zanurzenie się w chrystusowej miłości, którą z tak wielką autentycznością przekazuje nam Jan Paweł II.

  W oczekiwaniu na Ojca Św. na Błoniach pomagały wywiady i materiały filmowe na telebimach. Wśród nich znajomo zabrzmiał głos ks. Zaleskiego Prezesa Fundacji Brata Alberta i duszpasterza Ormian. Poprzez radio natomiast słyszeć można było krótki wywiad ze śpiewającymi w scholi, również Kasią i Martą, (z Zespołu Numen), które mówiły jak wielki to zaszczyt śpiewać dla papieża i być tak blisko Niego.

  Na Błoniach spotkaliśmy także kilka grup z Klubów Inteligencji Katolickiej - z Nowego Sącza, Lubaczowa, Krakowa, Mieleca, Katowic. Na kilkumetrowym transparencie KIK w Katowicach napisano: "Szczęść Boże Słudze sług bożych Janowi Pawłowi II - Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach".

  Zdjęcia KIK-owskich grup wraz z transparentami zostały umieszczone w galerii na stronach Porozumienia KIK.

  Pielgrzymka KIK Myślenice na Ziemię Chrzanowską

  Pielgrzymka Klubu myślenickiego na Ziemię Chrzanowską stała się okazją do modlitewnego spotkania w sanktuariach tej Ziemi. Trasa prowadziła przez Czerną - Paczółtowice - Młoszową - Płoki - Alwernię. W pielgrzymce uczestniczyły 3 osoby z naszego Klubu.

  Piknik 2000

  W sierpniu 2000 r. w zespole pałacowo - parkowym w Młoszowej miał miejsce piknik na który składało się zwiedzenie parku, modlitwa "Anioł Pański" przy figurze Matki Bożej i ognisko z pieczeniem kiełbasek. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu wraz z rodzinami.

  Piknik 2002

  We wtorek dnia 2 lipca 2002 r. gościliśmy po raz drugi w zespole pałacowo-parkowym w Młoszowej. Spacer po parku, ognisko z pieczeniem szaszłyków i kiełbasek, wspólne pieśni. Przyjęła nas dyrektor zespołu mgr Anna Górska, która opowiedziała historię pałacu i parku oraz rodu Florkiewiczów. W pikniku wzięło udział 25 osób.

  XVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie

  Tydzień rozpoczął się 1 października 2000 r. Mszą Świętą w kościele św. Mikołaja, celebrowaną przez kapelana Klubu ks. dr Stefana Misińca. Śpiewała oaza z parafii Matki Bożej Ostrobramskiej z Rospontowej.

  W niedzielny wieczór, w kościele św. Mikołaja, z koncertem wystąpił chór "Echo" z Trzebini pod dyr. Jerzego Chłopka, a u Świętej Rodziny swoje wiersze recytowała p. Lucyna Szubel

  Wieczór poetycki p.Ewy Sproncel miał miejsce w poniedziałek, w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

  We wtorek, w Polskim Związku Niewidomych, Wojciech Sala i Jan Sala przedstawili odczyt "Szanse niepełnosprawnych w szkole wirtualnej" ilustrowany na komputerach multimedialnych firmy "MaBit". Pokazali również strony WWW Koła Powiatowego. Na tych stronach zostały umieszczone teksty i nagrania wierszy p. Heleny Chłopek. Z bardzo ciepłym przyjęciem spotkała się autorka wierszy, która osobiście wzięła udział w tym spotkaniu.

  Środowy wieczór zgromadził nas w Oratorium w parafii Św. Mikołaja na spotkaniu dyskusyjnym na temat: "Atmosfera rodzinna sprzyjająca dojrzewaniu do wolności". Spotkanie prowadzili państwo Dobromiła i Stanisław Salikowie. Dobromiła jest redaktorem "Gościa Niedzielnego", Stanisław jest katechetą, oboje uczestniczą w ruchu Focolare.

  W czwartek gościliśmy ks. Henryka Bolczyka - krajowego moderatora ruchu Światło-Życie, bliskiego współpracownika Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Postaci tej poświęcona była homilia i spotkanie po Mszy św. Śpiewał zespół "Numen" z par. św. Mikołaja w Chrzanowie w składzie: ks. Zbigniew Medoń, Janusz Saługa, Łukasz Kiecza, Anna Kopińska, Tomasz Król, Joanna Rapacz, Agnieszka Rokosz, Marta Sala, Agnieszka Starzykiewicz, Michał Szostak.

  W piątek, w Domu Urbańczyka, wystąpiła młodzież II LO w Chrzanowie pod kier. Liliany Zaręby i Jerzego Jury. W spektaklu "A wolność krzyżami się mierzy... Wspomnienie Golgoty Wschodu. Katyń. Starobielsk. Ostaszków" udział wzięli M. Duda, B. Kaliński, M. Kilian, J. Klimkiewicz, J. Kliwison, G. Pabian, T. Pietrzyk, F. Poniewski, B. Rak, A. Sroka. S. Strzelichowska, J. Stroński, P. Tarasek, T. Tomaszewski, D. Wacławek, K. Wcisło.

  W sobotę w oratorium odbył się wieczór poświęcony osobie ks. prof. Józefa Tischnera 12.03.1931 - 28.06.2000.

  W pierwszej części wieczoru młodzież Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Chrzanowie pod kier. Haliny Wacławek wystawiła montaż słowno - muzyczny "Nieszczęsny dar wolności". Wystąpili: Agnieszka Wierzbic, Anna Kraus, Paulina Kasperczyk, Marcin Basiński, Marcin Nieć z przyjaciółmi, ks. Krzysztof Główka (absolwent). W części drugiej, prowadzonej przez p. Wandę Budek, ks. Adam Boniecki i red. Piotr Mucharski dzielili się wspomnieniami z osobistych kontaktów z księdzem profesorem Józefem Tischnerem.

  Niedziela 8 października, kończąca Tydzień była okazją do wysłuchania koncertu chóru "Canzona" pod dyr. Władysława Bialika, w kościele Świętej Rodziny, a w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej po Mszy św. w intencji śp. ks. Michała Potaczało p. Jan W. Lachendro, prezes KIK w Oświęcimiu i wieloletni nauczyciel w pobliskim technikum przedstawił tomik wspomnień o niezwykłym proboszczu "Apostoł Dobroci" - ks. Michał Potaczało 08.08.1912 - 4.1.1975.

  XX LECIE KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W CHRZANOWIE

  W dniu 10 listopada 2001 r. Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie obchodził 20-lecie swojej działalności. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Klubu koncelebrowaną przez: ks. dziekana Wojciecha Bryję, ks. prałata dr Stefana Misińca - kapelana Klubu, ks. prezesa Tadeusza Zaleskiego z Fundacji im. św. Brata Alberta, współinicjatora Klubu, ks. dr Ryszarda Świdra - kustosza Sanktuarium Matki Bożej w Płokach - patronki Klubu oraz ks. wizytatora Adama Ogiegło. Homilię okolicznościową nawiązującą do powstania Klubu i jego zadań wygłosił ks. Tadeusz Zaleski. Podczas Mszy św. śpiewał chór "Canzona" pod dyr. Władysława Bialika.

  Z okazji uroczystości 20-lecia Klubu Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Franciszek Macharski przysłał list o następującej treści.

  METROPOLITA KRAKOWSKI

  Kraków, dnia 30 października 2001 r.

  Szanowny Panie Prezesie,

  Drodzy Członkowie

  Klubu Inteligencji Katolickiej

  w Chrzanowie

  Z wielką mocą odżywają we mnie wspomnienia sprzed dwudziestu lat, kiedy to - w czasie politycznej wiosny - jak pierwsze kwiaty wolności wyrastały w krakowskim Kościele Kluby Inteligencji Katolickiej. A jak Boża była ta myśl pokazał stan wojenny i następne lata.

  Razem z Wami dziękuję Miłosiernemu Bogu za dwadzieścia lat istnienia, tak bogatego w dzieła, KIK-u w Chrzanowie. Z głęboką wdzięcznością wspominam śp. Ks. Prałata Zbigniewa Mońko, promotora i wieloletniego opiekuna Klubu, śp. inż. Zbigniewa Szutę, pierwszego prezesa i wszystkich Zmarłych Członków Klubu. Niech mają udział w wiekuistej Miłości i Światłości.

  Równocześnie wyrażam wielkie uznanie i podziękowanie obecnemu proboszczowi chrzanowskiemu - Ks. Prałatowi Stefanowi Misińcowi za dyskretną, a tak ważną opiekę duszpasterską nad Klubem i za wszystko, co swoim talentem i zapałem jako referent ds. kultury chrześcijańskiej przy Kurii Metropolitarnej w Krakowie wniósł w powstanie i działalność KIK-ów.

  Życzę serdecznie, aby nowe lata Chrzanowskiego KIK-u, lata "dojrzałe" - były coraz lepszą odpowiedzią na mowę Ducha Świętego, przemawiającego językiem Ojca Świętego Jana Pawła II - odpowiedzią wiary chrześcijan zaangażowanych w troskę o Kościół i o świat tak bardzo dziś zagrożony, i ten nasz polski świat u progu XXI wieku.

  Niech Pan błogosławi i strzeże dzieła, które sam wśród nas rozpoczął

  Franciszek Kard. Macharski

  Metropolita Krakowski

  Po odczytaniu listu ks. Kardynała odczytane zostały życzenia nadesłane z Klubów w Polsce.

  W imieniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach życzenia złożył prezes dr Antoni Winiarski i przekazał książki autorstwa członka Klubu Stanisława Krzyżaniaka - więźnia łagrów i obozów koncentracyjnych - pamiętniki "A losem naszym polski los" oraz tomik wierszy "Kruszec dni powszednich".

  Życzenia od Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie przekazała pani prezes Barbara Czałczyńska.

  Delegacja z KIK w Oświęcimiu - prezes Jan W. Lachendro oraz sekretarz Janina Rochowiak - wraz z życzeniami przekazała album "Oświęcim wczoraj i dzisiaj".

  W imieniu KIK w Sosnowcu, prezes Jadwiga Hesse oraz mec. Grażyna Ciesielska - Dziadkiewicz przekazały życzenia i album "Kościoły Diecezji Sosnowieckiej".

  Pani Teresa Marecka - Podczerwińska - członek zarządu KIK w Myślenicach, składając życzenia przekazała kopię łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Myślenickiej, namalowaną przez członka Klubu oraz tomik z okazji XX-lecia KIK w Myślenicach.

  Dr Antoni Winiarski - prezes KIK w Katowicach, członek Rady Porozumienia KIK w Polsce, wygłosił referat "Chrześcijanin wobec globalizacji". Po referacie wywiązała się ożywiona dyskusja.

  Pani Barbara Czałczyńska - prezes KIKu w Krakowie, członek Rady Porozumienia KIK w Polsce, podzieliła się wspomnieniami o Księciu Kardynale Stefanie Sapiesze i ks. profesorze Józefie Tischnerze - "Ludzie, których znałam". Zwiedzenie wystawy "20 lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach wystawy o mieście Chrzanowie było również okazją do przemówienia prezesa - Wojciecha Sali o historii Klubu. Około południa miało miejsce otwarcie wystawy "Niepodległość. Drogi do wolności" w Muzeum - Domu Urbańczyka w Chrzanowie połączonej z koncertem fortepianowym Bartłomieja Mełgesa - ucznia profesora Jasińskiego.

  Po powrocie z muzeum, uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na poczęstunek.

  Na rozpoczęcie drugiej części programu, w Oratorium, został odczytany wiersz Heleny Chłopek o kardynale Stefanie Wyszyńskim, po czym we wspólnej modlitwie proszono o rychłą beatyfikację Sługi Bożego.

  W programie poetycko-wokalnym wystąpili Lucyna Szubel recytująca własne wiersze i zespół młodzieżowy "Numen" pod dyrekcją Anny Sali w składzie: Łukasz Kiecza, Anna Kopińska, Tomasz Król, Agnieszka Rokosz, Katarzyna Sala, Marta Sala, Agnieszka Starzykiewicz.

  Prezentację na komputerze "Serwis internetowy Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce jako przykład współpracy stowarzyszeń" przedstawił Jan Sala.

  Ostatnim punktem uroczystości była dyskusja panelowa "Rola stowarzyszeń w budowaniu społeczeństwa obywa-telskiego", w której udział wzięli: ks. prałat dr Stefan Misiniec, Andrzej Saługa - starosta, Józef Gąsior - dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Marek Oratowski - redaktor tygodnika "Przełom", Franciszek Wójciak - wiceprezes Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków, Waldemar Swerczyk - zastępca przewodniczącego zarządu Rady Chrzanowskich Organizacji Pozarządowych, Wojciech Sala - prezes KIK.

  Dyskusja dotyczyła następujących zagadnień:

  1. Stowarzyszenia, w których jestem, o których wiem; ich cele i zadania.
  2. Współpraca między stowarzyszeniami.
  3. Współpraca z administracją rządową i samorządem terytorialnym.
  4. Stowarzyszenia a życie polityczne.
  5. Finanse i informacja.

  Uroczystość zakończyła się modlitwą.

  DZIEŃ PAPIESKI

  Dzień Papieski, przypadający w roku 2002 w niedzielę 13 października był obchodzony pod hasłem "Jan Paweł II - świadek nadziei". W ramach obchodów Dnia Papieskiego Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie przygotował program na który składało się: Msza św. w intencji Ojca świętego, odprawiona w kościele św. Mikołaja, spotkanie dyskusyjne na temat nauczania Ojca Świętego - "Jan Paweł II Program dla Polski", prowadzone metodą małych grup oraz wystawa książek plakatów, płyt gramofonowych i kompaktowych, taśm wideo, związanych z Janem Pawłem II.

  W spotkaniu w grupach zostały wykorzystane opracowane przez red. Stefana Wilkanowicza, a wydane przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej "Znak" kartoniki z wybranymi, pogrupowanymi tematycznie wypowiedziami Jana Pawła II.

  Pracowano w 3 grupach nad następującymi zagadnieniami: "Maryja Królowa Polski", "Miłosierdzie Boże" oraz "Polska i Europa"

  Oprócz wspomnianych kartoników "Znaku" przygotowano własne materiały, które łącznie z wynikami dyskusji będą udostępnione członkom Klubu po opracowaniu całości. Na wystawie prezentowane było 60 pozycji książkowych, cztery płyty muzyczne, 2 płyty CD, kaseta wideo, 20 plakatów. Przygotowana została również mapa Polski z naniesionymi datami wizyt papieskich.

  Wystawa stała się okazją do dyskusji nad przyszłorocznym Dniem Papieskim, który przypadnie w 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II.

  Współpraca z Klubami Inteligencji Katolickiej, innymi organizacjami oraz instytucjami

  Kluby Inteligencji Katolickiej w Polsce

  W okresie sprawozdawczym bardzo intensywnie rozwija się współpraca między naszym Klubem a innymi Klubami Inteligencji Katolickiej w Polsce.

  Nasz Klub został w styczniu 2002r. ponownie wybrany na drugą kadencję do Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. Rada złożona jest z przedstawicieli 18 KIK wybranych przez ogólne zebranie prezesów na 3 letnią kadencję. Wojciech Sala redaguje od czerwca 2000r. serwis internetowy Porozumienia i jest koordynatorem działań Klubów w zakresie informacji w Internecie. Adres serwisu: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl

  W dniach od 24 do 26 listopada 2000r. prezes Klubu wziął udział w obradach II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Warszawie.

  Przedstawiciele Klubu brali udział w zebraniach prezesów, posiedzeniach Rady Porozumienia, XX-leciach Klubów w Nowym Sączu, Opolu, Sosnowcu, Katowicach, Zakopanem, Myślenicach. Informacje o tych wydarzeniach są na bieżąco umieszczane na stronach WWW Porozumienia.

  W maju 2002r. odbyło się w Krakowie posiedzenie prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej z Polski Południowej. W spotkaniu uczestniczyło 29 osób z 17 Klubów, w tym 2 osoby z naszego Klubu. Po Mszy Św. w Bazylice Mariackiej odbyła się dyskusja w lokalu Krakowskiego KIK-u dotycząca aktualnych kierunków działalności Klubów. Uczestnicy spotkania wystosowali listy do Ojca Świętego z okazji 82 rocznicy urodzin i list do Ks. Kard. Franciszka Macharskiego z okazji 75 rocznicy urodzin.

  Organizacje pozarządowymi na Ziemi Chrzanowskiej

  Rozwija się również współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na Ziemi Chrzanowskiej, a szczególnie z Polskim Związkiem Niewidomych i Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków.

  W styczniu 2001 r. w klubie "pod filarami" odbyło się wspólne kolędowanie stowarzyszeń działających w Chrzanowie. W listopadzie 2001r. przedstawiciele Rady Chrzanowskich Organizacji Pozarządowych i Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków wzięli udział w dyskusji panelowej w czasie obchodów XX- lecia naszego Klubu.

  W czerwcu 2002r. Klub uczestniczył w spotkaniu z lekarzem okulistą w Kole Powiatowym Polskiego Związku Niewidomych w Chrzanowie.

  Instytucje samorządu terytorialnego

  Klub współpracował z Starostwem Powiatowym, Urzędem Miejskim, Muzeum i Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie w zakresie spraw organizacyjnych oraz tygodni kultury chrześcijańskiej, obchodów XX - lecia KIK.

  Biblioteka Klubu

  Biblioteka Klubu liczy 279 pozycji. W trakcie kadencji zbiory zostały wzbogacone o 18 pozycji głównie przysłanych przez inne Kluby oraz podarowanych z okazji XX-lecia Klubu. Zbiory biblioteczne zostały uporządkowane i skatalogowane. Katalogi wg tytułów i autorów dostępne są w wersji drukowanej i wersji elektronicznej również na stronach internetowych Klubu. Bibliotekę prowadziła p. Antonina Likus. Katalogi opracował p. Wojciech Sala.

  System informacyjny Klubu

  W okresie sprawozdawczym Zarząd wykorzystywał tradycyjne i nowoczesne metody informowania o działalności Klubu, w tym m. in.:

  Posiedzenia Zarządu

  Posiedzenia Zarządu Klubu odbywały się regularnie, przeważnie w ostatni wtorek miesiąca o godz. 1800. W okresie sprawozdawczym odbyło się 18 posiedzeń. Posiedzenia były protokołowane.

  Praca z młodzieżą

  Klub nie ma sekcji młodzieżowej. Formy pracy Klubu, szczególnie te adresowane szeroko do mieszkańców miasta Chrzanowa, są przeznaczone również dla młodzieży i odbywały się z licznym jej udziałem.

  Klub objął patronat nad zespołem "Numen", który. uświetniał uroczystości kościelne i klubowe. Brał udział w opłatkach klubowych, święconych, obchodach XX-lecia Klubu.

  KIK w Warszawie przyznał stypendia naukowe za wyniki w nauce 5 osobom, w tym Agnieszce Starzykiewicz z "Numenu" na wniosek naszego Klubu.

  W dniach od 5 września do 20 października 2002r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie czynna była wystawa prac plastycznych Marty Sali i Marty Mazur. W dniu 5 października odbył się wernisaż autorek prac na który złożyło się zwiedzenie wystawy, a następnie spotkanie przy herbacie, wywiady, rozmowy. W spotkaniu uczestniczyły dyr. Biblioteki p. mgr Lucyna Kumala, kustosz wystawy mgr Teresa Mondakiewicz. rodziny i przyjaciele autorek, członkowie naszego Klubu, duża grupa twórców nieprofesjonalnych. Pomysł zorganizowania wystawy zrodził się w ubiegłym roku, w czasie obchodów XX - lecia KIK w Chrzanowie, kiedy w tej bibliotece był dzień poświęcony Klubowi. Pierwotnie wystawa miała być jednym z elementów Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Autorkami wystawianych to dwie siedemnastoletnie Marty, mieszkanki Chrzanowa, uczennice 3 klasy Liceum Plastycznego w Krakowie.

  Marta Sala uczestniczy w życiu KIK w Chrzanowie - wykonując dla Klubu prace plastyczne i śpiewając w zespole "Numen". Jej prace wykonane technikami tradycyjnymi to ilustracje życzeń świątecznych, biuletynów klubu, folderów z okazji tygodni kultury chrześcijańskiej. Ma również prace wykonane technikami komputerowymi, w tym kartki świąteczne wysyłane przez Internet i rozsyłane pocztą tradycyjną do KIK - ów w Polsce. Bardzo interesujące są szopki animowane, które umieszczane są cyklicznie na stronach Porozumienia KIK - ów w Polsce.

  Sprawy organizacyjne

  Do najważniejszych spraw organizacyjnych w okresie sprawozdawczym należą: - sprawy związane z wpisem Klubu do Krajowego Rejestru Sądowego
  - sprawy związane z Urzędem Skarbowym.

  W dniu rozpoczęcia kadencji do Klubu należało 52 członków. W okresie sprawozdawczym ubyło 8, w tym 7 zmarło, przybyło 4 członków. Stan na 31 grudnia 2002r. wynosi 48 członków.

  Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
  Wojciech Sala


  PROPOZYCJE DO PLANU PRACY KLUBU NA ROK 2003


  TAIZÉ - PIELGRZYMKA ZAUFANIA PRZEZ ZIEMIĘ, PARYŻ - 28.12.2002 - 1.01.2003

  Już po raz 25 wspólnota Taizé zaprosiła tysiące młodych ludzi na Europejskie Spotkanie Młodych. W tym roku - do Paryża. Miałem okazję uczestniczyć w tym spotkaniu.

  Przybyło tam około stu tysięcy osób, z czego około 28 tysięcy to Polacy - najliczniejsza grupa na spotkaniu. Gościliśmy w parafiach Paryża i regionu Il de France.

  Z okazji spotkania, brat Roger, założyciel wspólnoty napisał list na rok 2003 zatytułowany "Bóg zawsze kocha", w którym to liście daje wskazówki, w jaki sposób od niepokoju przejść do zaufania; zachęca "Porzuć swój smutek, pozwól, aby Bóg prowadził cię do radości". To w Bogu, który tylko kocha jest źródło nadziei.

  Od niepewności - do zaufania. Przyjeżdżają młodzi z całej Europy. Przychodzą ci, których wcześniej tu nie znano, zupełnie obcy. Przychodzą - i mają zamieszkać w mieszkaniach na kilka dni. I otwierają się przed nami drzwi mieszkań, szkół i kościołów. Goszczą nas z wielką serdecznością, obdarowując tym, co mają najlepszego, poświęcając nam swój czas i stale okazując nam uśmiech. Zaufali nam.

  Przyjęli nas serdecznie w swoich parafiach. Podzielili się swoim świadectwem. W grupie, w której uczestniczyłem, spotkaliśmy się z księdzem kapelanem więziennym, a następnego dnia z mężczyzną, który przygotowywał ludzi dorosłych na przyjęcie Chrztu św. Kapelan opowiadał o problemach więźniów, zwłaszcza młodych. "Jesteśmy często skłonni osądzać, a winniśmy, z pomocą Jezusa, spojrzeć również na więźnia, zbrodniarza - jak na człowieka" - mówił.

  Drugie świadectwo dotyczyło katechumenatu. Jak wielką radością dla ludzi, którzy wcześniej nie znali Jezusa, jest włączenie do Jego kościoła. Szukanie Boga w pojedynkę może być bardzo trudne, dlatego też każdy dorosły, który przygotowuje się do chrztu ma swojego przewodnika - przyjaciela, z którym rozmawia na temat życia wiarą.

  Chcąc lepiej poznać Boga, spotkaliśmy się w około stutysięcznej wspólnocie na modlitwie, śpiewie i ciszy. Rozmawialiśmy ze sobą w małych grupach. Wspólnie szukając Boga w drugim człowieku, spędziliśmy razem cztery dni, dziękując za to, że obdarza nas swoim Pokojem i prosząc o pokój dla tych, którym został on odebrany.

  Więcej informacji na temat wspólnoty Taizé można znaleźć w internecie: http://www.taize.fr

  Jan Sala


  Redagują: Wojciech Sala i Jan Sala mabit@pro.onet.pl