Strona główna Spis treści wszystkich biuletynów Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Nr 9 Nr 10 Nr 11 http://chrzanow.kik.opoka.org.pl styczeń 2002 r.

[
Początek dokumentu] [Walne Zebranie] [Sprawozdanie] [Plan pracy] [Mądrości z kalendarza]

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan.” (Łk. 2,10-11)

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2002 życzenia wielu łask, którymi darzy Narodzony Chrystus oraz 8 Jego Błogosławieństw, członkom i sympatykom Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie

składa Zarząd Klubu

Chrzanów, Boże Narodzenie 2001 r.
Zapraszamy na dzielenie się opłatkiem do Oratorium 5 stycznia o godz. 1500.


Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie

W dniu 16 grudnia 2001r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu z następującym porządkiem:

 1. Wybór przewodniczącego Zebrania
 2. Przyjęcie porządku Zebrania
 3. Wybór Komisji Wniosków
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjne
 6. Przedstawienie planu pracy na rok 2002
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i planem pracy
 8. Przyjęcie uchwał i wniosków
 9. Wolne wnioski

Zebraniu przewodniczyła pani Alina Jaśko. Do Komisji Wniosków zostali wybrani pp. Eleonora Augustynek, Irena Klimkiewicz i Jan Sala. W imieniu Zarządu sprawozdanie złożył prezes p. Wojciech Sala. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie złożyła przewodnicząca Komisji p. Krystyna Solarska.


Sprawozdanie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie z I roku kadencji 2000-2001

Sprawozdanie obejmuje okres od dnia wyboru Zarządu do dnia 30 czerwca 2001 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie odbyte w dniu 9 maja 2000r. dokonało wyboru członków Zarządu Klubu na kadencję 2000-2002.

W tym samym dniu Zarząd na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następującym składzie:

p. Wojciech Sala - prezes,
p. Eleonora Augustynek - wiceprezes,
p. Alina Jaśko - wiceprezes,
p. Izabela Kostrzewa - sekretarz,
p. Irena Klimkiewicz - skarbnik,
pp. Wanda Budek, Zofia Kozłowska, Antonina Likus, Czesława Ziegler- członkowie Zarządu.

Formy pracy Klubu.

Praca Klubu przebiegała w następujących formach:

 1. spotkania cotygodniowe we wtorki, w sali oazowej w ogrodzie plebańskim parafii św. Mikołaja w Chrzanowie połączone z prelekcjami głównie dla członków Klubu, w tym raz w miesiącu wieczory klubowe,
 2. spotkania uroczyste z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z udziałem gości zaproszonych,
 3. pielgrzymki do sanktuariów,
 4. imprezy wielodniowe organizowane przez Klub dla mieszkańców Chrzanowa,
 5. współpraca z Klubami Inteligencji Katolickiej, innymi organizacjami oraz instytucjami,
 6. system informacyjny Klubu,
 7. comiesięczne posiedzenia Zarządu.

Spotkania wtorkowe

Maj 2000

Czerwiec 2000

Wrzesień 2000

Październik 2000

Listopad 2000

Grudzień 2000

Styczeń 2001

Luty 2001

Marzec 2001

Kwiecień 2001

Maj 2001

Czerwiec 2001

Uroczyste spotkania klubowe

W styczniu 2001 r. odbył się Opłatek klubowy. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele Św. Mikołaja celebrowaną przez ks. Stefana Misińca. Ks. Kapelan poświęcił opłatki i stół wigilijny w Oratorium. Następnie każdy osobiście mógł podzielić się z każdym opłatkiem i złożyć życzenia. Gośćmi Klubu byli pan Jan Lachendro prezes KIK z Oświęcimia, panie Krystyna Kurpas i Mirosława Pokwap z KIK w Katowicach, pani Lucyna Szubel z małżonkiem, pan Antoni Dobrowolski, pani Jolanta Głowacz z ramienia Starostwa Powiatowego. Spotkanie opłatkowe umilił występ zespołu „Estampida” z Trzebini.

W kwietniu 2001 r. odbyło się tradycyjne „Święcone”

Pielgrzymki, wycieczki.

W dniu 10 czerwca 2000 r. odbyła się Jubileuszowa - już XX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. W pielgrzymce wzięło udział 950 pątników z 46 Klubów z całej Polski, w tym 16 księży kapelanów.

Program obejmował: Mszę św. w Auli Papieskiej koncelebrowaną przez 16 księży kapelanów z homilią ks. dra Andrzeja Gałki, kapelana Klubu Warszawskiego; wykład ks. prof. Michała Czajkowskiego pt.: "Biblijne orędzie Jubileuszu"; złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem ks. kard. Stefana Wyszyńskiego; drogę Krzyżową na wałach prowadzona przez KIK z Gdańska; nabożeństwo pożegnalne w kaplicy Matki Bożej.

XXI Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę miała miejsce w dniu 9 czerwca 2001 r. Program obejmował Mszę św. koncelebrowaną przez kapelanów KIK pod przewodnictwem biskupa Antoniego Długosza (Częstochowa) oraz wykłady w Auli Jana Pawła II, modlitwę i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich prowadzoną przez KIK Kielce, nabożeństwo w kaplicy Matki Bożej kończące Pielgrzymkę.

16 grudnia 2000 r. członkowie Klubu udali sie na jubileuszową pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Płokach naszej Patronki.

W ramach współpracy z innymi Klubami państwo Jaśko wzięli udział w organizowanej przez KIK w Katowicach pielgrzymce do Czech śladami peregrynacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej w czasie wielkiej zarazy.

W sierpniu 2000 r. w zespole pałacowo - parkowym w Młoszowej miał miejsce piknik na który składało się zwiedzenie parku, modlitwa "Anioł Pański" przy figurze Matki Bożej i ognisko z pieczeniem kiełbasek.W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu wraz z rodzinami.

XVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie

Tydzień rozpoczął się 1 października 2000 r. Mszą Świętą w kościele św. Mikołaja, celebrowaną przez kapelana Klubu ks. dr Stefana Misińca. Śpiewała oaza z parafii Matki Bożej Ostrobramskiej z Rospontowej.

W niedzielny wieczór, w kościele św. Mikołaja,  z koncertem wystąpił chór „Echo” z Trzebini pod dyr. Jerzego Chłopka, a u Świętej Rodziny swoje wiersze recytowała p. Lucyna Szubel

Wieczór poetycki p.Ewy Sproncel miał miejsce w poniedziałek, w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

We wtorek, w Polskim Związku Niewidomych, Wojciech Sala i Jan Sala przedstawili  odczyt „Szanse niepełnosprawnych w szkole wirtualnej” ilustrowany na komputerach multimedialnych firmy „MaBit”. Pokazali również strony WWW Koła Powiatowego. Na tych stronach zostały umieszczone teksty i nagrania wierszy p. Heleny Chłopek. Z bardzo ciepłym przyjęciem spotkała się autorka wierszy, która osobiście wzięła udział w tym spotkaniu.

Środowy wieczór zgromadził nas w Oratorium w parafii Św. Mikołaja na spotkaniu dyskusyjnym na temat: „Atmosfera rodzinna sprzyjająca dojrzewaniu do wolności”. Spotkanie prowadzili państwo Dobromiła i Stanisław Salikowie. Dobromiła jest redaktorem „Gościa Niedzielnego”, Stanisław jest katechetą, oboje uczestniczą w ruchu Focolare.

W czwartek 5 października gościliśmy ks. Henryka Bolczyka - krajowego moderatora ruchu Światło-Życie, bliskiego współpracownika Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Postaci tej poświęcona była homilia i spotkanie po Mszy św. Śpiewał zespół „Numen” z par. św. Mikołaja w Chrzanowie w składzie: ks. Zbigniew Medoń, Janusz Saługa, Łukasz Kiecza, Anna Kopińska, Tomasz Król, Joanna Rapacz, Agnieszka Rokosz, Marta Sala, Agnieszka Starzykiewicz, Michał Szostak.

W piątek, w Domu Urbańczyka,  wystąpiła młodzież II LO w Chrzanowie pod kier. Liliany Zaręby i Jerzego Jury. W spektaklu ”A wolność krzyżami się mierzy...” Wspomnienie Golgoty Wschodu. Katyń. Starobielsk. Ostaszków” udział wzięli M. Duda, B. Kaliński, M. Kilian, J. Klimkiewicz, J. Kliwison, G. Pabian, T. Pietrzyk, F. Poniewski, B. Rak, A. Sroka. S. Strzelichowska, J. Stroński, P. Tarasek, T. Tomaszewski, D. Wacławek, K. Wcisło.

W sobotę 7 października w Oratorium w parafii Św. Mikołaja odbył się wieczór poświęcony osobie ks. prof. Józefa Tischnera 12.03.1931 - 28.06.2000.

W pierwszej części wieczoru  młodzież Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Chrzanowie pod kier. Haliny Wacławek wystawiła montaż słowno - muzyczny   „Nieszczęsny dar wolności”. Wystąpili: Agnieszka Wierzbic, Anna Kraus, Paulina Kasperczyk, Marcin Basiński, Marcin Nieć z przyjaciółmi, ks. Krzysztof Główka (absolwent).

W części drugiej, prowadzonej przez p. Wandę Budek, ks. Adam Boniecki i red. Piotr Mucharski dzielili się wspomnieniami z osobistych kontaktów z księdzem profesorem Józefem Tischnerem.

Niedziela 8 października, kończąca Tydzień była okazją do wysłuchania koncertu chóru „Canzona” pod dyr. Władysława Bialika, w kościele Świętej Rodziny, a w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej na Rospontowej po Mszy św. w intencji ś.p. ks. Michała Potaczało p. Jan W. Lachendro, prezes KIK w Oświęcimiu i wieloletni nauczyciel w pobliskim  technikum przedstawił tomik wspomnień o niezwykłym proboszczu „Apostoł Dobroci” - ks. Michał Potaczało 08.08.1912 - 4.1.1975.

Wpółpraca z Klubami Inteligencji Katolickiej, innymi organizacjami oraz instytucjami

W okresie sprawozdawczym bardzo intensywnie rozwija się współpraca między naszym Klubem a innymi Klubami Inteligencji Katolickiej w Polsce. Związane to jest m. in. z udziałem prezesa Klubu Wojciecha Sali w Radzie Porozumienia, złożonej z 18 prezesów KIK wybranych przez ogólne zebranie prezesów na 3 letnią kadencję. Wojciech Sala redaguje od czerwca 2000r. serwis internetowy Porozumienia pod adresem http://porozumienie.kik.opoka.org.pl i jest koordynatorem działań Klubów w zakresie informacji w Internecie. Prezes brał udział w zebraniach prezesów, posiedzeniach Rady Porozumienia, XX-leciu KIK-ów w Nowym Sączu, Opolu i Sosnowcu. Informacje o tych wydarzeniach są na bieżąco umieszczane na stronach WWW Porozumienia.

W dniach od 24 do 26 listopada 2000r. prezes Klubu wziął udział w obradach II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Warszawie.

Rozwija się również współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na Ziemi Chrzanowskiej, a szczególnie z Polskim Związkiem Niewidomych i Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. I tak 13 stycznia 2001 r. w Klubie pod Filarami odbyło się wspólne kolędowanie stowarzyszeń działających w Chrzanowie, z udziałem zespołu młodzieżowego.

System informacyjny Klubu

W okresie sprawozdawczym Zarząd wykorzystywał tradycyjne i nowoczesne metody informowania o działalności Klubu, w tym m. in.:

Posiedzenia Zarządu

Posiedzenia Zarządu Klubu odbywały się regularnie w ostatni wtorek każdego miesiąca o godz. 18.00. W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń. Posiedzenia były protokołowane. Na każdym posiedzeniu było quorum.

Praca z młodzieżą

Klub nie ma sekcji młodzieżowej. Formy pracy Klubu, szczególnie te adresowane szeroko do mieszkańców miasta Chrzanowa, są przeznaczone dla młodzieży i odbywały się z licznym jej udziałem.

Sprawy organizacyjne

Do najważniejszych spraw organizacyjnych w okresie sprawozdawczym należą:

W dniu rozpoczęcia kadencji do Klubu należało 52 członków w okresie sprawozdawczym ubyło 3 członków (zmarli), przybyło 2 członków. Obecny stan wynosi 51 członków.

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie

Wojciech Sala


Plan pracy Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie na rok 2002


mądrości z kalendarza

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.

Benjamin Franklin


[Początek dokumentu] [Walne Zebranie] [Sprawozdanie] [Plan pracy] [Mądrości z kalendarza]
Redaguje: Wojciech Sala mabit@pro.onet.pl     Nr 9 Nr 10 Nr 11