STATUT
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W CHRZANOWIE

Rozdział I
Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia

§ 1.

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę: Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.

§ 2.

Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3.

Siedzibą Władz Klubu jest miasto Chrzanów.

§ 4.

Klub jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 5.

Klub jest Społeczną Organizacją Obywateli polskich wyznania rzymskokatolickiego, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem, w sposób nie naruszający ustawowych zasad wolności sumienia i wyznania, zgodnie z zasadami zawartymi w Konstytucji R.P. mają na celu realizację następującego programu:

 1. pracę intelektualną i moralną w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych,
 2. pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej,
 3. pracę nad pogłębianiem życia rodzinnego, zdrowia i współżycia społecznego oraz świadomości tradycji historycznych i regionalnych,
 4. przeciwdziałanie wszelkim społecznym chorobom moralnym oraz nierzetelności w pracy i w obowiązkach.

Działalność Klubu odbywać się będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z przepisami ustawy o stowarzyszeniach i zgromadzeniach.

§ 6.

Powyższe cele Klub realizuje przez tworzenie dla członków Klubu możliwości pracy intelektualnej i wychowawczej za pomocą:

 1. organizowania zebrań,
 2. organizowania odczytów,
 3. organizowania zebrań dyskusyjnych,
 4. organizowania współpracy rodzin, poprzez wymianę doświadczeń, otoczenie opieką finansową lub rzeczową rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, pomoc w organizowaniu uroczystości rodzinnych, wspólne organizowanie uroczystości związanych ze świętami kościelnymi,
 5. organizowania pracy z młodzieżą poprzez tworzenie sekcji zainteresowań, otaczanie opieką młodzieży szczególnej troski,
 6. organizowania działalności charytatywnej poprzez zapewnienie osobom starym, samotnym, niedołężnym lub obłożnie chorym opieki i pomocy finansowej (zapomogi stałe lub okresowe) lub pomocy rzeczowej,
 7. organizowania imprez naukowych i artystycznych,
 8. prowadzenia czytelni i biblioteki,
 9. współpracy z innymi organizacjami religijnymi i społecznymi z zachowaniem pełnej samodzielności Klubu,
 10. organizowania współpracy wspólnot osób wierzących z różnych krajów i narodów,
 11. organizowania kursów doskonalących w tym kursów języków obcych.

§ 7.

W skład Klubu wchodzą członkowie zwyczajni i wspierający.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 8.

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie deklaracji złożonej do Zarządu Klubu oraz poręczenia przez dwóch członków zwyczajnych Klubu. Zarząd przyjmuje zgłaszającego się członka w formie uchwały zapadłej większością głosów.

§ 9.

Członek Klubu ma prawo brania udziału w działalności Klubu.

§ 10.

Członek zwyczajny Klubu ma prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu oraz realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do władz Klubu.

§ 11.

Członek Klubu ma obowiązek:

 1. realizowania światopoglądu katolickiego,
 2. ścisłego przestrzegania Statutu, stosowania się do uchwał Zarządu Klubu i wprowadzanie ich w życie,
 3. brania czynnego udziału w działalności Klubu.

§ 12.

Członek zwyczajny ma obowiązek regularnego płacenia składek członkowskich.

§ 13.

Za nieprzestrzeganie Statutu, Prezydium Zarządu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, ma prawo ukarania członka Klubu: upomnieniem, ostrzeżeniem o możliwości wykluczenia, wykluczeniem z Klubu w zależności od stopnia i okoliczności uchybienia Statutowi. Od decyzji Prezydium, członek ma prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej.

§ 14.

Przynależność do Klubu, oraz związane z nią prawa i obowiązki ustają z chwilą:

 1. wystąpienia członka z Klubu,
 2. skreślenia z listy członków z powodu uchylenia się od płacenia składek,
 3. wykluczenie z Klubu w trybie § 13 Statutu
 4. zgonu członka Klubu

Rozdział IV
Ustrój i władze Klubu

§ 15.

Władzami Klubu są: Walne Zebranie, Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna. Na zewnątrz Klub reprezentuje Prezes i Wiceprezesi.

§ 16.

Do zakresu działania Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Klubu rocznego sprawozdania z działalności Klubu,
 3. ustalanie wytycznych programowych działalności Klubu,
 4. rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi Klubu,
 6. uchwalanie Statutu oraz jego zmiany,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
 8. podejmowanie uchwały we wszystkich innych sprawach, które ze względu na swą szczególną wagę wymagają przejawu woli całego Klubu,
 9. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

§ 17.

 1. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych oraz w drugim terminie, wyznaczonym przez Zarząd, bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Klubu, które wymagają większości 2/3 głosów.

§ 18.

Walne Zebranie Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu raz do roku z podaniem porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed zebraniem. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu jest zwoływane na skutek decyzji Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub na życzenie 1/3 członków.

§ 19.

Zarząd Klubu kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Klubu.

§ 20.

Zarząd Klubu składa się z pięciu do dziewięciu członków zwyczajnych z wyboru oraz przewodniczących Sekcji. Zarząd Klubu ma prawo dokooptować do swego grona członków w ilości nie większej jak 4 członków Klubu. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie

§ 21.

Zarząd Klubu wybierany jest wraz z Komisją Rewizyjną na trzy lata.

§ 22.

Prezydium Zarządu Klubu stanowi pięciu członków zwyczajnych, którzy weszli w skład Zarządu. Są to prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.

§ 23.

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy w szczególności:

 1. wybór Prezydium Zarządu Klubu,
 2. realizacja wytycznych działalności Klubu i uchwalanie budżetu, zatwierdzanie rocznych planów działalności Klubu oraz czuwanie nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania,
 3. kooptowanie nowych członków zwyczajnych do Zarządu,
 4. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Klubu,
 5. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn,
 6. podejmowanie uchwał w przedmiocie kupna, sprzedaży, zmiany i obciążenia nieruchomości.

§ 24.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydium Zarządu z podaniem porządku dziennego, przynajmniej na 7 dni przed posiedzeniem.

§ 25.

Prezydium Zarządu jest władzą wykonawczą Zarządu Klubu. Do zakresu działania Prezydium należy w szczególności:

 1. kierowanie w oparciu o ustalony plan działania działalnością Klubu,
 2. wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Klubu i Zarządu Klubu,
 3. opracowywanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdań i wniosków oraz regulaminów i wydawanie wszelkich instrukcji wewnętrznych,
 4. gospodarowanie funduszami i majątkiem Klubu w granicach określonych budżetem, dodatkowymi funduszami specjalnymi oraz dokonywanie niezbędnych zmian budżetowych w granicach obowiązujących przepisów,
 5. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów i udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw,
 6. składanie sprawozdań na posiedzeniu Zarządu Klubu z wykonywanych prac.

§ 26.

Oświadczenia, pisma, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Klubu łącznie prezes (wiceprezesi) z sekretarzem, lub w oprawach finansowo-majątkowych - prezes (wiceprezesi) ze skarbnikiem.

§ 27.

Uchwały Zarządu Klubu oraz Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

§ 28.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych na Walnym Zebraniu Klubu i jest organem kontrolującym działalność Klubu. O liczbie członków Komisji Rewizyjnej decyduje Walne Zebranie. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności organizacyjnej Klubu
 2. kontrola działalności gospodarczej, finansowej, majątkowej Klubu,
 3. składania sprawozdania na Walnym Zebraniu Klubu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządu,
 4. występowanie do Prezydium Zarządu Klubu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarządu Klubu,
 5. załatwianie sporów powstających wewnątrz Klubu.

§ 29.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach władz Klubu.
 2. Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo dokooptować do swojego grona członków w liczbie nie większej niż 3 członków zwyczajnych Klubu.

§ 30.

Dla realizacji konkretnych zadań i prac klubowych Zarząd powołuje w miarę potrzeby odpowiednie zespoły, które działają zgodnie z celami i w sposób określony niniejszym Statutem.

Rozdział V
Fundusze i majątek

§ 31.

Fundusze Klubu składają się z:

 1. wpisowego i składek członkowskich,
 2. darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,
 3. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 32.

Klub jako Osoba prawna, może posiadać ruchomy i nieruchomy majątek.

§ 33.

Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje Zarząd w ramach preliminarza budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Klubu jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI
Sekretariat Klubu

§ 34.

Zarząd Klubu w miarę potrzeby i w ramach preliminarza budżetowego może zatrudnić fachowy personel płatny pomocniczy. Sekretarz Klubu może pełnić swoją funkcję odpłatnie.

Rozdział VII
Interpretacja Statutu

§ 35.

Wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Zarząd Klubu.

Rozdział VIII
Rozwiązanie Klubu

§ 36.

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Zwyczajnego względnie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Klubu przy kwalifikowanej większości głosów zgodnie z §17 niniejszego Statutu. Ostatnie Walne Zebranie określi w drodze uchwały przeznaczenie majątku Klubu. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez władzę Rejestracyjną.

- - -

Uwagi

 1. Statut złożony przy rejestracji Klubu zawiera: pieczęć podłużną: "Urząd Miasta i Gminy 32-500 Chrzanów woj. katowickie Wydział Spraw Społeczno - Administracyjnych", adnotację: "Na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Chrzanów z dn. 17.11.1981 nr SA.III- 6015/7/81 wpisano w dniu 18.11.1981. do rejestru stowarzyszeń Urzędu Miasta i Gminy Chrzanów pod nr A-8 stowarzyszenie pod nazwą "Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie" z siedzibą w Chrzanowie. Chrzanów dnia 18.11.1981r.", pieczęć okrągłą z godłem i napisem "Urząd Miasta i Gminy Chrzanów", pieczęć imienną oraz podpis Kierownika Wydziału z upoważnienia Naczelnika Miasta i Gminy.
 2. Zmiany w Statucie zostały wprowadzone uchwałą Walnego Zebrania Klubu w dniu 18 maja 1992 r.
 3. Zmiany w Statucie zostały wprowadzone uchwałą Walnego Zebrania Klubu w dniu 31 marca 2009 r.
 4. Zmiany w Statucie zostały wprowadzone uchwałą Walnego Zebrania Klubu w dniu 26 marca 2013 r.

- - -