Sprawozdanie
Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
za rok 2016

Okres sprawozdawczy obejmuje czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

W okresie sprawozdawczym Zarząd działał w składzie:
1. Wojciech Sala - prezes
2. Anna Górska - wiceprezes
3. vacat / Małgorzata Kubarek - wiceprezes
4. Antonina Likus - skarbnik
5. Anna Sala - sekretarz

W miejsce zmarłej Stefanii Gwizdały Zarząd dokooptował 23 marca 2016 r. Małgorzatę Kubarek powierzając jej funkcję wiceprezesa.

Komisja Rewizyjna działała w składzie:
1. Krystyna Matuszewska - przewodnicząca
2. Irena Radym - członek Komisji Rewizyjnej
3. Jolanta Tomczyk - członek Komisji Rewizyjnej

Formy pracy Klubu

Praca Klubu przyjmowała w okresie sprawozdawczym następujące formy:

Walne Zebranie

W dniu 30 marca 2016 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. Przewodniczącym Zebrania była Anna Górska a sekretarzem Anna Sala. Szczegółowe spra­wozdanie znajduje się w dokumentacji Klubu.

Kręgi Biblijne

Kręgi prowadził proboszcz parafii św. Mikołaja ks. Roman Sławeński. Rozważany tekst Pisma Świę­tego to Ewangelia według św. Łukasza rozdziały od 22 do 24. Odbyło się 7 kręgów biblijnych: w mar­cu, kwietniu, maju, czerwcu, wrześniu, listopadzie i grudniu. W spotkaniach uczestniczyły również osoby spoza Klubu.

W ramach przygotowania do Kręgu na plakatach informujących o spotkaniu oraz na stronie interneto­wej Klubu podawana była perykopa przewidziana na spotkanie. Dzięki odsyłaczom do strony biblijni.pl umieszczonym na stronie Klubu korzystano z możliwości odsłuchania fragmentu Pisma czytanego przez lektora.

XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie i Trzebini
"Bądźcie świadkami Miłosierdzia"

W dniach od 2 do 23 października 2016 r. odbywały się spotkania Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. W ich ramach Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie obchodził XXXV - lecie.

Wpisując się w Jubileuszowy Rok Miłosierdzia przygotowano wystawę "Śladami świętej Siostry Fau­styny", która była pokłosiem pielgrzymek do miejsc w Polsce związanych z życiem Świętej. Autorki - Anna i Katarzyna Górskie nawiązały kontakt ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Wys­tawa była kolejno, po tygodniu, w sześciu parafiach Chrzanowa i Trzebini: św. Józefa Robotnika w Mło­szowej, Matki Bożej Różańcowej, Miłosierdzia Bożego i św. Mikołaja w Chrzanowie, Niepokalanego Serca NMP w Sierszy i św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini. Oglądnęli ją nie tylko parafianie, ale również 130 delegatów Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej; była tłem spotkań Tygodnia Kultury Chrześcijań­skiej.

"Jezu, Tobie zaufałem" Kardynał Macharski na ziemi chrzanowskiej. Wystawa w ramach XXX Tygo­dnia Kultury Chrześcijańskiej. 7 - 16 października 2016 r. Rynek w Chrzanowie. Organizatorzy: Klub In­teligencji katolickiej w Chrzanowie, Muzeum w Chrzanowie im. I. I M. Mazarakich, Miejska Biblioteka Publiczna, MOKSiR, miasto Chrzanów.

Siostry Gracja i Loretta ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach wygłosiły Orędzie Miłosierdzia. Siostra Gracja podjęła się analizy elementów obrazu Jezusa Miłosiernego, który jest jego swoistą autobiografią.

Ks. dr Stefan Misiniec, wieloletni opiekun duchowy Klubu, poprzedni proboszcz kościoła św. Mikoła­ja, poeta i literat, miał wieczór autorski w związku z ostatnio wydaną książką "Na tropach Ewangelii".

Anna Górska wygłosiła prelekcję "Sekretarka i Apostołka Miłosierdzia Bożego" , "Być miłosiernym w niemiłosiernym świecie" oraz pogadankę o św. Faustynie dzieciom ze świetlicy "Nicolaus".

Wojciech Sala wygłosił odczyt o służebnicy Bożej Janinie Woynarowskiej.

Janusz Saługa wraz z zespołem (wokal, skrzypce, trąbki, akordeon, gitara) przedstawił poezję śpiewa­ną Wojciecha Bąka (1907-1961) "Korzenie moje w Tobie", wielkiego a zapomnianego poety, który ży­ciem zapłacił za niezłomną postawę wobec reżimu komunistycznego.

W wieczorze wspomnień o ks. Kardynale Franciszku Macharskim wzięli udział ks. prałat Andrzej Fryźlewicz - wieloletni osobisty sekretarz ks. Kardynała, ks. dr Stefan Misiniec literat i poeta, ks. Stani­sław Bercal proboszcz kościoła św. Piotra i Pawła, Janusz Szczęśniak starosta powiatu chrzanowskiego, Ryszard Kosowski - burmistrz Chrzanowa, Aleksander Grzybowski b. burmistrz Chrzanowa. Spotkanie prowadził Wojciech Sala - prezes KIK. Dyskusji towarzyszył występ Szkoły Muzycznej I st. Grały dwa duety skrzypcowy i trąbkowy złożone z uczniów i nauczycieli.

W Dzień Papieski ks. Roman Sławeński proboszcz parafii św. Mikołaja i opiekun duchowy Klubu ce­lebrował Mszę św. w intencji KIK w Chrzanowie. Po każdej Mszy św. była zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Z okazji XXXV - lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie odbyła się agape w domu para­fialnym. Klub został zarejestrowany w listopadzie 1981 r. na kilkanaście dni przed ogłoszeniem stanu wo­jennego w Polsce i działa do tej pory przez 35 lat. Na tę okazję przygotowano folder o Klubie. Ks. Roman Sławeński powiedział m. in. "Świętujemy ten jubileusz z wielką radością i wdzięcznością. Chcę serdecz­nie podziękować, że to stowarzyszenie, Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie funkcjonuje mimo te­go, że są niemałe trudności. Gratulujemy tego działania, trwania w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. Jest ważne, że to stowarzyszenie wpisuje się w pejzaż duchowy, kulturalny naszego mias­ta." Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski przesłał z okazji jubileuszu 35 lecia Klubu gratulacje, życzenie wielu Bożych łask i błogosławieństwo na dalsze lata działalności.

KIK udał się do Bazyliki Mniejszej w Trzebini na noc fatimską.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. Michała Potaczało wystawiły spektakl: "Co zrobić aby zostać świętym".

Wystąpiła też Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II: dzieci, rodzice, nauczyciele. Rodzice wspo­minali spotkanie młodzieży z Janem Pawłem II w Częstochowie, dzieci mówiły o pielgrzymach z całego świata, którzy gościli w ich domach z okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Szkoła od lat uczestniczyła w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej. Pierwsze spotkanie było w 2003 r. Dzieci przed­stawiały "Zwiastuna nadziei" wg poezji Lucyny Szubel w Przedszkolu Samorządowym w Balinie. Przez kolejne 5 lat dzieci występowały w kościele Miłosierdzia Bożego na Kątach . Przedstawiły m. in. "Ty pójdź za mną", "Pokój zostawiam wam", "Przytul człowieka do siebie". Od roku 2010 przez 7 lat co ro­ku Szkoła występowała w Kościele św. Jana Chrzciciela dając spektakle: "Odwaga świętości", "I cho­dząc i skacząc wciąż Pana chwala", "Różaniec - skarb, który trzeba odkryć", "Przez rodzinę do świę­tości", "Z Wadowic do Nieba", "Błogosławieni miłosierni" i "Bądźcie świadkami Miłosierdzia".

Organizatorami Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej byli Klub Inteligencji Katolickiej i parafia św. Mi­kołaja w Chrzanowie przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół ks. Michała Potaczało "Apostoł Dob­roci", parafii regionu Chrzanowa i Trzebini, Starostwa Powiatowego, Burmistrza Chrzanowa, SP nr 6 im. Jana Pawła II, SP nr 5 im. ks. Michała Potaczało oraz osób indywidualnych.

XXXVI Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.

Program:

W pielgrzymce uczestniczyło kilkanaście Klubów, z chrzanowskiego 4 osoby.

Tematyka pozostałych spotkań

Prace całoroczne

Współpraca z mediami

W numerze 11/2016 Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach "Dlatego" z listopada 2016 r. ukazał się artykuł Wojciech Sali "Bądźcie świadkami Miłosierdzia XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie i Trzebini".

Chrzanowska Telewizja Lokalna nadała reportaż z Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej dostępny na Youtube pod adresem: www.youtube.com/watch?v=OPsCDyq4oRk.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, samorządem terytorialnym i szkołami.

Klub współpracował ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Księdza Michała Potaczało "Apostoł Dobroci" w Chrzanowie i Klubami Inteligencji Katolickiej, szczególnie z KIK w Katowicach. Prezes, wiceprezes i sekretarz uczestniczyli na Jasnej Górze w spotkaniu prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej z całej Polski.

Klub współpracował ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie. Starostwo wydało plakaty Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Przekazało gadżety dla autorów i wykonawców spotkań.

Współpraca z Burmistrzem Chrzanowa i Radą Miejska. Prezes zaprosił radnych na Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Urząd Miejski przekazał pamiątki dla wykonawców programu Tygodnia Kultury.

Trwała współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji, Muzeum, Miejską Biblioteką Publiczną, ze szkołami, szczególnie w związku z organizacją Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Współpraca z parafią św. Mikołaja

Najintensywniej układała się współpraca z parafią macierzystą Klubu. Klub korzystał z opieki dusz­pasterskiej księdza proboszcza Romana Sławeńskiego, z prowadzonych przez niego Kręgów Biblijnych, z siedziby w domu parafialnym. Członkowie Klubu uczestniczyli w organizowanych przez parafię: Stu­dium Apostolstwa Świeckich, wykładach na tematy biblijne dr Marii Miduch i kursie ALFA. Na spotka­niu kursu, poświęconym prezentacjom ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w kościele lokal­nym prezes przedstawił pracę Klubu i zaprosił do udziału w jego dziełach. Wspólnie z parafią Klub orga­nizował Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Prezes Klubu jest członkiem Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

Zebrania Zarządu Klubu

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 Zebrań Zarządu ujętych w zeszycie protokołów. Ruch członkowski

W roku sprawozdawczym przyjęto dwóch nowych członków zwyczajnych. Z końcem roku sprawozdawczego Klub liczył 32 członków zwyczajnych i 2 członków wspierających.

Sekretarz Prezes
/ Anna Sala / / Wojciech Sala /

Chrzanów, dnia 16 marca 2017 r.